بخش ورزشی محصلان پوهنتون کابل

ورزش در چوکات معاونیت امور محصلان پوهنتون کابل فعالیت ها و خدمات خویش را برای محصلان ذکور واناث پوهنتون کابل عرضه می نماید.

 که باداشتن میادین و صالون های ورزشی در رشته های مختلف ورزشی علاوه از استادان رسمی ومسلکی خویش استادان افتخاری را نیز برای محصلان ذکور واناث در نظردارد.

 پوهنتون  خود را مکلف برای زمینه سازی و فراهم نمودن سهولت هاو جذب محصلین اناث و ذکور به ورزش و شناسایی چهره های نخبه رشد آنها به سطح ملی و بین المللی نهادینه سازی ورزش به سطح پوهنتون کابل و جامعه میداند.

در قسمت جذب محصلان در رشته های مختلف ورزشی  برگزای مسابقات، تشکیل تیم های جدید و تشکیل تیم های منتخب و میادین، صالون های خویش را مطابق تقسیم اوقات آماده و در خدمت محصلین قرار میدهد.

از رشته های موجود برای رشته های جدید نیز تیم های جدید را تشکیل میدهد تا محصلین علاقمند را به ورزش جذب کرده باشد .   مانند تشکیل تیم جدید مبارزات آزاد. همچنان به آن عده از محصلانی که ورزش را بصورت حرفوی پیش نمیبرند نیز پلان طرح می نماید که بصورت آزاد و انفرادی ورزش را به پیش ببرند تا یک مصروفیت سالم را فراهم نموده کرده باشد.

رشته های ورزشی بصورت عموم به دو کتگوری تقسیم می شوند ،  گروهــــی و انفـــــــــــــرادی .

رشته های گروهی مانند فوتبال ، والیبال ، کرکت ،بسکتبال ....

رشته های انفرادی مانند پهلوانی ، جیدو ،سامبوکرش ،جی جیوسو ،ووشو فتنس ذکور ، فتنس اناث....

همه این رشته ها بصورت مختصر معرفی می گردد .

فوتبال :

این رشته ورزشی در میان محصلان وذکورازعلاقمندان زیادی برخورداراست ، پوهنتون کابل باداشتن میدان فوتبال استندرد در خدمت محصلین قراردارد.

آمریت ورزشی با در نظر داشت این موضوع همه ساله مطابق پلان خویش مسابقات فوتبال  را میان تمام محصلین پوهنحی های پوهنتون کابل برگزار می نماید، و با شناسایی چهره های برتر و رشد استعداد های نسل جوان و معرفی ورزشکاران به فدراسیون های ریاست تربیت بدنی و ریاست ملی اوالمپیک و تقدیر ورزشکاران در داخل پوهنتون کابل مکلف و متعهد می داند.                                  

والیبال:

والیبال ورزشی است که در میان محصلان اعم ازذکور و اناث علاقمندان خاص خود را دارد آمریت ورزشی دارای جمنازیوم استندرد به سطح ملی  میباشد .

آمریت ورزشی علاوه از داشتن جمنازیوم به سطح ملی استادان مسلکی این رشته را نیز در اختیار دارد و با برگزاری مسابقات والیبال همه ساله ازمیان محصلان چهره های نخبه را جذب نموده تیم منتخب پوهنتون کابل را تشکیل میدهد .

تیم منتخب والیبال پوهنتون هفته سه روز تمرین خویش را به پیش میبرند محصلان اناث نیز به ورزش والیبال علاقمندهستند و آمریت ورزشی تیم اناث این رشته را نیز تشکیل کرده و مطابق تقسیم اوقات برای محصلان اناث جمنازیوم را آماده و استاد والیبال برایشان معرفی نمود است تمرینات خویش را بصورت منظم به پیش میبرند.         

 سایر محصلین و کارمندان نیز در جمنازیوم پوهنتون کابل می توانند مطابق تقسیم اوقات به ورزش بپردازند.

بسکتبال :

بسکتبال علاقمندان ویژهء خود را دارد این ورزش نیز در جمنازیوم پوهنتون کابل فعال بوده و آمریت ورزشی پوهنتون کابل در این رشته نیز استادمسلکی در اختیار دارد.

مطابق تقسیم اوقات آمریت ورزشی ورزشکاران ذکور واناث تمرینات خویش را به پیش میبرند.

کرکت :

این رشته ورزشی نیز در میان محصلان ازعلاقمندان زیادی برخورداراست ، وآمریت ورزشی همه ساله مسابقات کرکت را میان محصلان پوهنتون کابل برگزارمی نماید و به شناسایی و استعداد یابی در میان محصلان  و تشکیل تیم منتخب ورشد این ورزش در سطح پوهنتون کابل را وظیفه خویش میداند. امسال نیز تیم منتخب کرکت پوهنتون کابل را به آکادمی کرکت کشور معرفی نموده است که هفته سه روز به تمرینات خویش میپردازند.

فوتسال:

فوتسال رشتهء که در میان محصلان ، کارمندان و استادان علاقمندان خود را دارد. آمریت ورزشی پوهنتون کابل دارای تیم فوتسال محصلین ذکور واناث میباشد و در تایم های جداگانه مطابق تقسیم اوقات آمریت ورزشی به تمرینات خویش می پردازند

رشته های انفرادی :

جیدو :

جیدو از جمله رشته های ورزش رزمی بوده  و دارای لباس مخصوص  (قاقمه جیدو)نامیده می شود. دراین رشته نیز پوهنتون کابل تیم منتخب دارد و همه ساله مطابق پلان سالانه خویش مسابقات این رشته رامیان محصلان پوهنتون کابل برگزار می نماید و باشناسایی چهره های برتر و رشد استعداد و معرفی به مسابقات که از طرف کمیته ملی اولمپیک برگزار می گردد ، تا زیر نام پوهنتون کابل درمسابقات اشتراک نمایند.

پهلوانی :

پهلوانی رشته رزمی که علاقمندان خاص خود را دارد .آمریت ورزشی همه ساله مسابقات این رشته را نیز برگزار می نماید.

تاازمیان محصلان استعداد های این رشته را نیز شناسایی کند و به سطح ملی و بین المللی زیر نام پوهنتون کابل و کشور عزیزمان افتخار آفرینی نمایند.

طبما:

این رشته ورزشی توسط استادافتخاری آمریت ورزشی محترم سمیع در سال ۱۳۸۹ در افغانستان ایجاد گردید در پوهنتون کابل نیز علاقمندان خود را اعم ذکور واناث دارد و تمرینات خود مطابق تقسیم اوقات آمریت ورزشی به پیش میبرند.این ورزش توسط ورزشکاران افغانستان به سایر کشورها مانند پاکستان ، هند و ایران معرفی گردیده است.

بوکس :

بوکس ورزش رزمی بوده علاقمندان خود را در میان محصلان ذکور واناث دارد این رشته نیز در پوهنتون کابل فعال بوده وتیم منتخب پوهنتون کابل مطابق تقسیم اوقات به پیش میبرند.

تیکواندو :

این رشته نیز علاقمندان خود را دارد و مطابق تقسیم اوقات تمرینات خود رابه پیش میبرد.

آمریت ورزشی علاوه از رشته های یاد شده پلان برای استادان ،محصلین ذکور و اناث و کارمندان  که می خواهند ورزش نمایند در نظردارد .

مانند فتنس ورزشی که همه می توانند به آن بپردازند که برای صحبت مندی و تفریح یک رشته مناسب است، آمریت ورزشی باداشتن صالون زیبایی اندام می تواند در خدمت همه محصلین و کارمندان زمینه را مساعد کند تا به ورزش بپردازند.