مرکز تحقیقات علمی

پیشرفت و انکشاف در هر کشور نیاز مبرم به ساینس و دانش دارد. این دو عنصر به طور برجسته از طریق اجرای  تحقیقات علمی کسب می گردد. پیشرفت و انکشاف مهمترین عناصر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و صنعتی بوده که رشد سیاسی هرکشور متکی برآن است. چون اکثر تکنالوژی‎ها، عوامل و تخنیک‏های تولیدی از طریق اجرای تحقیقات علمی انکشاف می یابند بنآ هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که بدون رشد و انکشاف فراگیر علمی به توسعه اقتصادی و صنعتی دست یابد.

بنابر این، اولویت دادن به تحقیقات علمی و تکنالوژی منحیث رکن بنیادی یکی از نیازهای اساسی پیشرفت و عامل سوق دهنده برای انکشاف پایدار و نیل به رفاه  و جامعه مستقل واقعی می باشد.

تاریخچه

پوهنتون کابل بزرگترین، قدیمترین و معتبرترین کانون علمی در افغانستان می ‎باشد که بنیاد تحقیق را در چوکات «مرکز تحقیقات علمی» در سال  1342 ایجاد نمود. مرکز تحقیقات علمی تا سال 1370 منحیث یک ارگان علمی مطابق ستانداردهای بین المللی فعالیت می نمود و تحقیقات علمی در رشته های گوناگون در این مرکز صورت می ‏گرفت. اما متآسفانه مرکز تحقیقات علمی پوهنتون کابل مانند سایر زیر ساختارهای عامه کشور در جریان جنگ‏های داخلی از بین رفت و از فعالیت بازماند. این مرکز علمی در سال 1381 مجدداً به فعالیت آغاز نمود و در حال حاضر نقش کلیدی را در اجراء و ارایه مساعدت های علمی و تحقیقی به تمام نهادهای اکادمیک در سرتاسر کشور انجام می دهد.

شورای تحقیق:

شورای تحقیق مرجع عالی اتخاذ تصامیم و طرح پالیسی تحقیقات علمی بوده، صلاحیت بررسی پروژه‏های تحقیقی پیشنهاد شده را دارا می‏ باشد. لذا فیصله‏های این شورا پس از تائید شورای علمی و منظوری ریاست پوهنتون کابل مرعی الاجر است.

شورای تحقیق مرکب از نماینده‏ گان با صلاحیت پوهنځی‏ها بوده که وظایف مشخص ذیل را انجام میدهند:

 • بررسی پروژه‏های تحقیقی پیشنهاد شده.
 • بررسی پروپوزل‏های تحقیقی اعضای کادر علمی که جهت ترفیع علمی از آن استفاده می‏نمایند و همچنان بررسی پروپوزل‏های محصلین دوره ماستری و دکتورا.
 • بررسی گزارش‏های تحقیقی.
 • غور و بررسی پروژه‏های تحقیقی پیشنهاد شده و موافقت به اجرای آنها.
 • تعیین میعاد تکمیل پروژه‏های تحقیقی.
 • ارزیابی مقالات علمی و کمک به چاپخانه پوهنتون کابل در انتشار مجله علمی.
 • ارزیابی پروژه‏های تحقیقی و تعیین حق‏التحقیق مطابق لایحه.

هدف اساسی مرکز تحقیقات علمی

هدف اساسی مرکز تحقیقات علمی تقویه تحقیقات علمی در پوهنتون کابل به منظور ارتقای ظرفیت و اجرای تحقیقات علمی معیاری می ‎باشد.

اهداف فرعی مرکز تحقیقات علمی

 • ایجاد سیستم مدرن و معیاری تحقیقات علمی و تقویه آن جهت حل مشکلات فرا راه انکشاف سکتورهای اکادمیک، دولتی و خصوصی.
 • مساعدت علمی و مشورتی با وزارتخانه‏ها، تصدی‏ها و سایر موسسات اعم از دولتی و خصوصی جهت رشد اقتصاد ملی.
 • تدویر ورکشاپ‏ های آموزشی  تحقیقی برای اساتید پوهنتون با کمک مالی دولتی و موسسات ملی و بین المللی.
 • گسترش تجربیات کادرهای علمی که آشنایی به انجام تحقیقات علمی دارند، بمنظور رشد مهارت کادرهای علمی در سطح پوهنځی‏ها.
 • توجه جدی جهت انجام تحقیقات معیاری در ترفیعات علمی، تیزس‏های ماستری، دوکتورا و مونوگراف‏ها.
 • شناسایی و ایجاد هماهنگی نیروی تحقیق در پوهنتون کابل.
 • ایجاد فرصت انتقال تجارب علمی به کادرهای علمی جوان.
 • ایجاد توامیت میان مرکز تحقیقات علمی پوهنتون کابل و سایر مراکز تحقیقاتی ملی و بین المللی.
 • تامین منابع برای تحقیقات علمی از طریق نهادهای دولتی، خصوصی و موسسات ملی و بین المللی.

 وظایف عمده مرکز تحقیقات علمی

 • تنظیم، رهنمایی و مساعدت در امور تحقیقات علمی.
 • فراهم آوری تسهیلات برای محققان داخلی و خارجی.
 • مساعدت علمی و مشورتی با وزارتخانه‎ها، تصدی‎ها و سایر موسسات اعم از دولتی و خصوصی.
 • اجرای امور علمی، تحقیقی و مشورتی در سکتورهای دولتی و خصوصی در مقابل حق‏الزحمه معیاری.
 • برقراری و تحکیم روابط با موسسات علمی و تحقیقاتی مختلف داخلی و خارجی.
 • تامین اشنایی با روش‏های تحقیق از طریق تدویر سیمینارها، کنفرانس‏ها، کورس‎ها و ورکشاپ‏های علمی - تحقیقی.
 • جلب کمک‎های کشورهای کمک کننده و موسسات ملی و بین المللی به منظور انکشاف تحقیقات علمی.
 • نشر نتایج تحقیقات طبق پالیسی نشراتی پوهنتون کابل.

دیدگاه

دیدگاه مرکز تحقیقات علمی پوهنتون کابل اینست که  در عرصه نوآوری، ابتکار و تحقیقات علمی  پیشتاز بوده و یک محیط علمی بینظیر را به منظور حمایه علمی از اعضای کادر علمی، فارغ التحصیلان، سازمانهای دولتی و غیردولتی که منجر به انکشاف کشور گردد میباشد.  

ماموریت

ماموریت مرکز تحقیقات علمی پوهنتون کابل انکشاف و توسعه تحقیقات علمی و معیاری پیشرفته در رشتههای گوناگون برای انکشاف پایدار و نیل به رفاه جامعه می باشد.

 

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا