پروگرامهای تدریسی پوهنحی

پوهنځی رانشناسي وعلوم تربيتي به حيث يك نهاد علمي آموزشی داراي پيشينه فعاليت هاي علمي وتحقيقاتي معياري تلاش مي نمايد. تابا اموزش واشاعه دانش درزمينه هاي روان شناسي وعلوم تربيتي وتربيت داوطلبان اين رشته خدمات با اعتماد وكاربردي را درجامعه ارايه نمايد. اين پوهنځی رسالت دارد تاخدمات معياري آموزشی رايرايه وفرصت هاي مناسب آموزشی را فراهم نموده تحقيقات معتبر وكاربردي را اجرا وكادرهاي متخصص را درجامعه تربيت وتقديم نمايد.

پوهنځی روانشناسي وعلوم تربيتي دركنار ارتقاي سطح علمي آموزشی استادان وكارمندان پوهنځی به معياري سازي نصاب درسي جهت تحقيق اهداف ذيل تلاش مي نمايد:

  • ارايه خدمات تحصيلي باكيفيت باتوجه به نيازهاي محصلان وجامعه.
  • ايجاد وتوسعه امكانات وتسهيلات براي اجراي تحقيقات علمي معتبر وكاربردي.
  • ايجاد وتوسعه زيربناها وتكنالوژي آموزشی.
  • معياري سازي سيستم ارزيابي استادان ومحصلان.
  • اصلاح وبهبود سيستم آموزشی وروشهاي درسي.
  • عقد قرارداد هاي علمي – آموزشی باساير پوهنتونهاي ملي، منطقه اي وجهاني،

دیدگاه پوهنځی

پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی به حیث یك سازمان علمی آموزشی دارای پیشینه فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی معیاری ساز، تلاش می‌نماید تا با تولید، آموزش و اشاعه دانش در زمینه های روانشناسی و علوم تربیتی و تربیت داوطلبان این رشته، خدمات با اعتبار و كاربردی را در جامعه ارایه نماید. هم‌چنان پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی تلاش می‌نماید تا فعالیت‌های  آموزشی و تحقیقی را معیاری سازد.

رسالت

 فراهم سازی زمینه گسترش مهارت های آموزشی و کاربردی در حوزه های مختلف روانشناسی به ویژه ساحه  روان درمانی، مشاوره، اصلاح رفتار  و مراکز آموزشی و تحصیلی رسالت اساسی  روانشناسی دانسته می شود. در عین حال روانشناسی به سلامت روانی افراد و جامعه به منظور ارتقا و بهبود حیات فردی واجتماعی انسان توجه جدی دارد.

گالری رسانه

محوطه پوهنتون کابل در فصل بهار

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

آلبوم تصاویر کنفرانس ملی تقویت تحصیلات عالی در پوهنتون کابل

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

محفل نظر خواهی در مورد نصاب برنامه ماستری جدید التاسیس در پوهنځی علوم اجتماعی برگزار گردید

نمایشگاه پوسترهای تحقیقاتی پوهنځی زراعت پوهنتون کابل برگزار گردید

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا

سخنرانی محترم لطف‎ الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نمایشگاه هنری سمستر بهاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل