ارزیابی محصلان پوهنځی

در پوهنځی علوم اجتماعی مانند سایر پوهنځی های پوهنتون کابل روش تدریس به سیستم کریدت عیار گردیده است؛ که هر کریدیت نشان دهندۀ یک صنف ۵۰ دقیقه یی در هر هفته برای یک سمستر میباشد. کریدیت ها به مضامین “پوهنتون شمول”، “اساسی” و “اصلی” تقسیم میگردد. کورس های پوهنتون شمول لازمی بوده و تمامی محصلان از تمامی رشته ها باید آنها را فراگیرند، مضامین اساسی مضامین اند که نظریه و مفکوره اساسی را برای محصلان در عرصه های مربوطه  ارایه میدارد. اکثریت مطلق کورس های پوهنتون شمول و اساسی توسط پوهنځی های دیگر پوهنتون کابل تدریس میگردد. مضامین اصلی مضامین تخصصی بوده که هر دیپارتمنت نظر به تخصص خود آنرا در نصاب تحصیلی خود در نظر گرفته است. به صورت عموم محصلان مکلف  هستند تا ۱۷ الی ۲۱ کریدیت را در جریان یک سمستر تکمیل نمایند. کریدیت های مجموعی برای تکمیل ديپلوم لسانس در پوهنځی علوم اجتماعی از 143 الی 152 می باشد.

ارزیابی محصلان

شیوه های ارزیابی محصلان در پوهنځی علوم اجتماعی با توجه به معیارهای علمی شامل موارد زیر می گردد:

دانش، مهارت ها، و نگرش محصلان از طریق انواع مختلف ارزیابی ها مثلاً: ارزیابی متواتر، نهایی، و ارزیابی های جایګزین ارزیابی میګردد. اینها شامل امتحانات رسمی (تحریری، تقریری، فردی و گروپی)، مقاله های علمی، مقالات تحقیقی، کارخانگی مضمون، پروژه، راپورهای ساحوی، آزمونها، پریزنتیشن ها و امثال آن، که محصلان در آن بتواند درک و صلاحیت های شان را به شکل تیوری و عملی نشان دهد و پاسخ انرا بدست بیاورد صورت می گیرد.

همچنان ارزیابی محصلان در پوهنځی علوم اجتماعی با توجه به معیارهای علمی و شامل موارد زیرنیز می گردد:

  • طرح سوال از محصلان توسط استاد جهت یادآوری مباحث گذشته و در نظر گرفتن نمره برای محصل
  • انجام کارخانگی در رابطه با مضمون و مفردات درسی و ارزیابی آن توسط استاد
  • ارائه سیمینار توسط محصلان در رابطه با مضمون و مفردات درسی ان و ارزیابی آن توسط استاد
  • نظارت بر وضعیت حاضری و غیرحاضر محصلین
  • اخذ امتحان وسط سمستر
  • اخذ امتحان پایان سمستر

معیار نمرات

۱۰ فیصد

فعالیت صنفی و حاضری

۱۰-۲۰ فیصد

کار خانگی

۲۰ فیصد

امتحان وسط سمستر

۵۰-۶۰ فیصد

امتحان نهایی

تعداد محصلان در صنوف درسی باید بطور نسبی خوردتر باشد (حد اکثر ۳۵ محصل) که طرز العمل متقابل تدریس را با درجه اعلی و توجه فردی مساعد میسازد، اما در این زمینه چالشهای وجود داشته که در نتیجه ما شاهد کثرت محصلان در صنوف درسی هستیم.

پوهنتون کابل مطابق تقسیم اوقات با داشتن ۶ روز رسمی (شنبه تا پنج شنبه) فعالیت می نماید. در کنار آن، در جریان سال سوم و چهارم تحصیلی در جریان سمستر در مورد سیر علمی  محصلین نیز وقت مدنظر گرفته میشود.

کار آموزی

در حوزۀ علوم اجتماعی در گذشته های دور برای محصلان در صنوف سوم و  چهارم، زمینه مساعد بود تا جهت کسب و افزایش تجارب نظر به رشته به وزارتخانه ها معرفی تا بعد از فراغت به آسانی مصدر خدمت به وطن خویش گردند.

با تغییر شرایط و وضعیت متاسفانه این روند برهم خورده و دیگر محصلان به جز سیر علمی دیگر نمی توانند برای کسب تجربه به برنامه های عملی نایل آیند.

مونوگراف

برای تکمیل نمودن شرایط وزارت تحصیلات عالی برای دوره لسانس، محصلان باید مونوگراف که دارای شش کریدیت است در جریان سمستر اخر تکمیل نمایند. محصلان برای تحقیق و نوشتن مونوگراف خود یک موضوع کاملاً بکر را نظر به ساحه مورد علاقه در رشتۀ خود تعیین نموده و بعد از موافقت آمریت دیپارتمنت و ریاست پوهنځی بالای آن کار مینماید. نوشتن مونوگراف زمینه تبارز دانش و مهارت های که یک محصل طی یک دوره تحصیلی خود می اموزد را مساعد میسازد. پروسه برای مونوگراف طور ذیل است:

الف. محصلان موضوع مونوگراف خود را مطابق میل و علاقه شخصی و اهداف مسلکی خود پیشنهاد می نماید. استادان نیز میتواند که بعضی از موضوعات را که مطابق به کارهای تحقیقاتی و پروژوی انها میگردد پیشنهاد نماید.

ب. بعد از تاییدی آمریت دیپارتمنت و ریاست پوهنحی، محصلان در مورد مونوگراف های خویش به تحقیق و نگارش آن می پردازند.

ج. محصلان چارچوب وزارت تحصیلات عالی را برای انکشاف مونوګراف خود تعقیب می نماید.

د. محصلان باید مونوگرافهای خود را قبل از اختتام سمستر هشتم به استاد رهنمای خویش تسلیم نماید. علاوه بر ۀن محصلان یک پریزینتیشن را برای 15 الی ۲۰ دقیقه برای دفاع از مونوگراف خود در حضور استادان دیپارتمنت خویش ارایه می نمایند.

هـ. مونوگرافها در مدیریت عمومی تدریسی راجستر و کاپی آن در دیپارتمنت، کتابخانه پوهنځی و کتابخانه مرکزی پوهنتون تسلیم میگردد.

گالری رسانه

محوطه پوهنتون کابل در فصل بهار

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

محفل نظر خواهی در مورد نصاب برنامه ماستری جدید التاسیس در پوهنځی علوم اجتماعی برگزار گردید

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا