آمریت تحقیقات علمی و مجله های علمی

این مرکز  به حیث یک ارگان علمی و اکادمیک در سال 1342 ایجاد گردید و در یک ساحۀ علمی و اکادمیک به خصوص در پوهنتون‌ها ارزش حیاتی دارد. براساس همین ضرورت مبرم باید تحقیقات علمی مطابق ضرورت و رفاه جامعه، و ضرورت مراکز علمی و تحقیقی توسط روش‌هایدقیق و استاندارد انجام شود. فعالیت‌های‌علمی، تحقیقی یکی از وظایف مهم کادرهای‌علمی پوهنتون به شمار می‌رود. به منظور انکشاف و توسعۀ علم و دانش، انکشاف تکنالوژی در سطح ملی، احیا و معرفی فرهنگ تحقیق، ارتقای سویۀ علمی کادرها، پیشبرد و بهبود بررسی از پروسۀ تدریس در پوهنتون صورت می‌گیرد.

مأموریت مرکز تحقیقات علمی پوهنتون کابل رسیدن به مرام‌های فوق، رهنمایی، تنظیم و انسجام بهتر امور تحقیقات علمی در رشته‌ها و ساحات مختلف علوم طبیعی و علوم اجتماعی است.

مقالات علمی-تحقیقی که توسط اعضای کادر علمی به رشته تحریر می آید بعد از داوری در دو مجله علمی تحقیقی تحت عنوان مجله علوم طبیعی و مجله علوم اجتماعی به چاپ و نشر می‌رسد. علاوه از آن، این آمریت با مجله های علمی-تحقیقی که در سطح بعضی از پوهنځی‌ها مانند مجله ژرونالیزم و درمل در پوهنځی فارمسی همکاری علمی و تخنیکی دارد.

گالری رسانه

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا