پروگرامهای تعلیمی

پوهنځي محیط زیست معیار تدریس اکادمیک و محتوا را با دخیل سازی محصلان در مسایل مربوط به محیط زیست از طریق یک سلسله کارهای عملی، بلند میبرد. تدریس از طریق ترکیب لکچرها، تمرینهای عملی، کار ساحوی، سیمینارها، پروژه های اجتماعی، و کارآموزی پیش برده میشود. علاوه بر ان، این برنامه استادان را برای انکشاف نو آوری ها پیداګوژیکی در مضامین، دوره ها و بطور کلی در برنامه ها تشویق میکند.

استادان تشویق میګردد که فعالیت های صنفی را به شکل کار ګروپی، و فعالیت های عملی در محل با فرصت های برای بدست اوردن نتایج متوقعه مدیران و سکتور از محصلان مربوط تنظیم نماید. استادان این پوهنځی روش موضوعات مثالی را منحیث یک ابزار برای پروسه یاد دهی و یاد ګیری به راه می اندازد. علاوه بر ان برای روشن ساختن بهتر موضوعات استادان پوهنځی محیط تشویق میګردد که موضوعات مثالی را از افغانستان برای محصلان ارایه نماید. مضمون کارآموزی و یادګیری خدمات اجتماعی که دارای سه کریدیت است محصلان را قادر میسازد که آموخته های اکادمیک خود را در زندګی عملی خود بکار بیاندازد. از طریق چنین روش های تدریس محصلان بینش و چشم انداز بالای برنامه ها، پالیسی ها و ادارات که در عرصه مدیریت منابع طبیعی، علوم محیط زيست و مديريت حوادث افغانستان کار میکند، در حالی بدست خواهد اورد که منافع شخصی شان را انکشاف خواهد داد.

برنامه تحصیلی مضمون

مضمون برنامه تحصیلی شامل، کریدیت ها، شرح مضمون، دست اوردهای آموزشی، میتودولوژی درسی، محتوای اصلی مضمون، ارزیابی، مواد ریفرنس و پیش نیاز اګر موجود باشد، میباشد. پوهنځی محیط زیست یک پالیسی و فارمت نصاب تحصیلی را مطابق دستورالعمل وزارت تحصیلات عالی برای مرور و انکشاف نصاب تحصیلی، را انکشاف داده است. برنامه درسی طی یک پروسه مشورتی طرح ګردیده که در برګیرنده نیازهای سکتور و معیار های بین المللی میباشد. اساسا، برنامه درسی مذکور دانش، مهارتها، پروسه ها و سیستم های ارزیابی را برای محصلان طراحی میکند. این برنامه ها از استقلال معلمان در تدریس مسائل جدید و جاری و استفاده از تکنالوژی جدید حمایت می کند، در حالیکه در تفسیر و توسعه اموزش مضمون استادان را حمایت می نماید.

ارزیابی محصلان

دانش، مهارت ها، و نګرش محصلان از طریق انواع مختلف ارزیابی ها مثلا: ارزیابی متواتر، نهایی، و ارزیابی های جایګزین ارزیابی میګردد. اینها شامل امتحانات رسمی (تحریری، تقریری، فردی و ګروپی)، مقاله های عکس العمل، مقالات تحقیقی، کارخانګی مضمون، پروژه، راپورهای ساحوی، آزمونها، پریزنتیشن های پوستر، عملکردها، و تقسیم ابزار ارزیابی که محصلان در ان بتواند درک و صلاحیت های شان به شکل تیوری و عملی نشان دهد و پاسخ انرا بدست بیاورد. در سال اول و دوم محصلان بر مبنای درک اساسی دست اورد های مشخص اموزشی بطور عموم ارزیابی میګردد. در طول سال سوم و چهارم محصلان بر مبنای تطبیق، کاربرد عملی و تسلط بر دست اوردهای مشخص اموزشی ارزیابی میګردد، و برای ایشان مواقع دیګری مثلا: کارآموزی، یادګیری خدمات اجتماعی، و مونوګراف یا پروژه تحقیقی فراهم میګردد تا بتواند مهارتهای خود را بیشتر انکشاف دهد.

بطور معمول، کارخانګی و سهم ګیری ۳۰-۴۰٪ فیصد نمرات شاګردان را که بر مبنای طبیعت عملی برنامه تعلق میګیرد، دربر میګیرد. امتحان وسط سمستر دارای ۲۰ فیصد، در حالیکه امتحان نهایی دارای ۴۰-۵۰ فیصد نمرات مجموعی میباشد.

معیار نمرات

۱۰ فیصد

فعالیت صنفی و حاضری

۲۰-۳۰ فیصد

کار خانګی

۲۰ فیصد

امتحان وسط سمستر

۴۰-۵۰ فیصد

امتحان نهایی

گالری رسانه

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا

سخنرانی محترم لطف‎ الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نمایشگاه هنری سمستر بهاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل

کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان مطالعه و مدیریت آب های افغانستان به پیشواز افتتاح بند کمال خان

آغاز کمپاین نهال‌شانی در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل