ارزیابی محصلین پوهنځي

هر کریدیت نشان دهنده یک صنف ۴۵ دقیقه یی در هر هفته برای یک سمستر میباشد. مضامین که دارای ۲ کریدیت باشد معمولا هفته یک بار برای ۹۰ دقیقه متواتر تدریس میګردد. مضامین که دارای ۳ کریدیت است به دو ساعت درسی که هر کدام ان ۷۵ دقیقه یی میباشد تقسیم میګردد. کریدیت ها به مضامین “پوهنتون شمول”، “اساسی” و “اصلی” تقسیم میګردد. کورس های پوهنتون شمول لازمی بوده و تمامی محصلان از تمامی رشته باید انها را بدست بیاورد، مضامین اساسی مضامین اند که نظریه و مفکوره اساسی را برای محصلان در عرصه های انګلیسی، ریاضی، و مضامین ساینسی ارایه میدارد. اکثریت مطلق کورس های پوهنتون شمول و اساسی توسط پوهنځی های دیګر پوهنتون کابل تدریس میګردد. مضامین اصلی مضامین تخصصی بوده که هر دیپارتمنت نظر به تخصص خود انرا در نصاب تحصیلی خود میګنجاند. بیشترین کورسهای پوهنتون شمول و اساسی توسط استادان پوهنځی های دیګر پوهنتون کابل تدریس میګردد. محصلان میتواند ۱۷ الی ۲۱ کریدیت را در یک سمستر اخذ نماید. کریدیت های مجموعی ديپلوم لسانس در ساینس از ۱۴۴ الی ۱۶۸ توسط پوهنځی تعین ګردیده است.

ارزیابی محصلان

دانش، مهارت ها، و نګرش محصلان از طریق انواع مختلف ارزیابی ها مثلا: ارزیابی متواتر، نهایی، و ارزیابی های جایګزین ارزیابی میګردد. اینها شامل امتحانات رسمی (تحریری، تقریری، فردی و ګروپی)، مقاله های عکس العمل، مقالات تحقیقی، کارخانګی مضمون، پروژه، راپورهای ساحوی، آزمونها، پریزنتیشن های پوستر، عملکردها، و تقسیم ابزار ارزیابی که محصلان در ان بتواند درک و صلاحیت های شان به شکل تیوری و عملی نشان دهد و پاسخ انرا بدست بیاورد. در سال اول و دوم محصلان بر مبنای درک اساسی دست اورد های مشخص اموزشی بطور عموم ارزیابی میګردد. در طول سال سوم و چهارم محصلان بر مبنای تطبیق، کاربرد عملی و تسلط بر دست اوردهای مشخص اموزشی ارزیابی میګردد، و برای ایشان مواقع دیګری مثلا: کارآموزی، یادګیری خدمات اجتماعی، و مونوګراف یا پروژه تحقیقی فراهم میګردد تا بتواند مهارتهای خود را بیشتر انکشاف دهد.

بطور معمول، کارخانګی و سهم ګیری ۳۰-۴۰٪ فیصد نمرات شاګردان را که بر مبنای طبیعت عملی برنامه تعلق میګیرد، دربر میګیرد. امتحان وسط سمستر دارای ۲۰ فیصد، در حالیکه امتحان نهایی دارای ۴۰-۵۰ فیصد نمرات مجموعی میباشد.

معیار نمرات

۱۰ فیصد

فعالیت صنفی و حاضری

۲۰-۳۰ فیصد

کار خانګی

۲۰ فیصد

امتحان وسط سمستر

۴۰-۵۰ فیصد

امتحان نهایی

صنف باید بطور نسبی خوردتر باشد (حد اکثر ۳۵ محصل) که طرز عمل متقابل تدریس را با درجه اعلی و توجه فردی مساعد میسازد.

پوهنتون کابل مطابق تقسیم اوقات با داشتن ۵ روز رسمی (شنبه تا چهارشنبه) فعالیت می نماید. بطور خیالی، در دوران سال سوم و چهارم تقسیم اوقات صنفی برای ۴ روز تنظیم ګردیده که طی ان یک روز برای اشتراک در کارهای ساحوی، سفرهای نمایشی، ورکشاپ ها، سیمینارها، و دوره کار آموزی اختصاص میګردد.

کار آموزی

تمام محصلان باید یک مضمون آموزش خدمات اجتماعی یا هم سه کریدیت های کار آموزی را در جریان سال چهارم اخذ نماید. دوره کارآموزی سه ماه طول میکشد که حد اکثر باید هفته ۲۰ ساعت کاری داشته باشد. محصلان باید مجموعا ۸۰ ساعت کاری را سپری نماید تا کریدیت های کار آموزی را تکمیل نماید. دوره کار آموزی برای محصلان موقع اخذ تجربه مستقیم از ساحه کار را در بخش های که انان در ان دلچسپی دارد، مساعد می نماید. دوره کار آموزی میتواند دارای معاوضه باشد و یا خیر. محصلان برای طرح ریزی در مورد کار آموزی انان حد اقل یک سمستر قبل تشویق میګردد. مسئول مرکزی دیپارتمنت های مدیریت منابع طبیعی، علوم محیط زیست و مدیریت حوادث محصلان را رهنمایی می نماید تا انان برای جستجو نمودن و تنظیم کردن دوره کار آموزی خود متحرک ګردد. ارزیابی محصلان برای دوره کار آموزی به اساس اشتراک، فورم ارزیابی که توسط مساعد کننده کار آموزی خانه پری ګردیده باشد، تسلیمی راپور نهایی، و پریزینتیشن که به اساس رهنمودهای دوره کار آموزی تنظیم میګردد، صورت میګیرد. علاوه بر ان محصلان در داخل پوهنتون در سیمینار های مختلف سهم میګیرد که باعث اخذ تجربه انان میګردد.

آموزش خدمات اجتماعی

یک مضمون تجربی و عملی در آموزش خدمات اجتماعی برای محصلان در جریان سال چهارم تحصیلی ارایه میګردد. آموزش خدمات اجتماعی یک چارچوب مفهومی را برای حرکت محصلان در زمینه مسایل محیط زیستی فراهم می نماید (فرانکلن و موسوی، ۲۰۱۷). مضمون اموزش خدمات اجتماعی محصلان را در طرح ریزی، عمل و عکس العمل از طریق تعامل کاربردی اجتماعی مصروف میسازد (فلپس، مووار و ادم، ۲۰۱۰). هدف این مضمون فایده رساندن به محصلین، استادان و کسانی که خدمات را اخذ می نماید، میباشد. محصلان درین کورس در عرصه های رهبری، تصمیم ګیری، ارتباطات، مسئولیت های مدنی، و شهروندی مهارتها را اخذ می نماید. اموزش خدمات اجتماعی بالای قابلیت های محصلان برای ترسیم نظریه به دست امده در کارهای اموزشی خود و ترکیب آن با عمل انضباطی نشان داده است. هر ګروپ از محصلان که از ۱۰-۱۵ نفر تشکیل ګردیده بودجه ۲۰۰ دالری برای تطبیق پروژه اموزش خدمات اجتماعی فراهم میګردد.

مونوګراف

برای تکمیل نمودن شرایط وزارت تحصیلات عالی برای دوره لسانس، محصلان باید مونوګراف که دارای شش کریدیت است در دوران سمستر اخر تکمیل نماید. محصلان برای تحقیق و نوشتن مونوګراف خود یک موضوع کاملا بکر را نظر به ساحه مورد علاقه در رشته خود اخذ مینماید. نوشتن مونوګراف زمینه تبارز دانش و مهارت های که یک محصل طی یک دوره تحصیلی خود می اموزاند مساعد میسازد. بر علاوه این موضوعات رساله مونوګراف میتواند یک اعانه تحریری برای سکتور مدیریت منابع طبیعی، علوم محیط زیست و مدیریت حوادث باشد. پروسه برای مونوګراف طور ذیل است:

الف. محصلان موضوع مونوګراف خود را مطابق میل و علاقه شخصی، و اهداف مسلکی خود پیشنهاد می نماید. استادان نیز میتواند که بعضی از موضوعات را که مطابق به کارهای تحقیقاتی و پروژوی انها میګردد پیشنهاد نماید.

ب. استادان رهنما موضوعات محصلان را مطابق رشته تحصیلی، شایستګی، اولویت، مزیت های فکری و تاثیرات همه جانبه انان تآئید می نماید.

ج. محصلان چارچوب وزارت تحصیلات عالی را برای انکشاف مونوګراف خود تعقیب می نماید.

د. محصلان باید مونوګرافهای خود را قبل از اختتام سمستر هشتم به کمیته استادان تسلیم نماید. علاوه بر ان محصلان یک پریزینتیشن را برای ۲۰ دقیقه برای دفاع از مونوګراف خود به کمیته استادان ارایه می نماید.

هـ. مونوګرافها در مدیریت عمومی تدریسی راجستر و یک کاپی ان به مرکز معلومات محیط زیستی افغانستان جهت غنای ان تسلیم میګردد. علاوه بر ان تمام دیتاهای جی ای ایس به این مرکز تسلیم و در ان ذخیره میګردد.

 

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا