احصائیه محصلین

به اساس لوایح، مقررات و قوانین وزارت تحصیلات عالی فارغان مکاتب، مکاتب مسلکی، و انستیتیوت ها به پوهنتون های دوره لسانس بعد از پاس کردن امتحان کانکور قبول میګردد. در حال حاضر، دیپارتمنت سه ګانه پوهنځی محیط زیست دارای ۶۴۰ محصلان اعم از طبقه ذکور و اناث میباشد.

کار آموزی

تمام محصلان باید یک مضمون آموزش خدمات اجتماعی یا هم سه کریدیت های کار آموزی را در جریان سال چهارم اخذ نماید. دوره کارآموزی سه ماه طول میکشد که حد اکثر باید هفته ۲۰ ساعت کاری داشته باشد. محصلان باید مجموعا ۸۰ ساعت کاری را سپری نماید تا کریدیت های کار آموزی را تکمیل نماید. دوره کار آموزی برای محصلان موقع اخذ تجربه مستقیم از ساحه کار را در بخش های که انان در ان دلچسپی دارد، مساعد می نماید. دوره کار آموزی میتواند دارای معاوضه باشد و یا خیر. محصلان برای طرح ریزی در مورد کار آموزی انان حد اقل یک سمستر قبل تشویق میګردد. مسئول مرکزی دیپارتمنت های مدیریت منابع طبیعی، علوم محیط زیست و مدیریت حوادث محصلان را رهنمایی می نماید تا انان برای جستجو نمودن و تنظیم کردن دوره کار آموزی خود متحرک ګردد. ارزیابی محصلان برای دوره کار آموزی به اساس اشتراک، فورم ارزیابی که توسط مساعد کننده کار آموزی خانه پری ګردیده باشد، تسلیمی راپور نهایی، و پریزینتیشن که به اساس رهنمودهای دوره کار آموزی تنظیم میګردد، صورت میګیرد. علاوه بر ان محصلان در داخل پوهنتون در سیمینار های مختلف سهم میګیرد که باعث اخذ تجربه انان میګردد.

آموزش خدمات اجتماعی

یک مضمون تجربی و عملی در آموزش خدمات اجتماعی برای محصلان در جریان سال چهارم تحصیلی ارایه میګردد. آموزش خدمات اجتماعی یک چارچوب مفهومی را برای حرکت محصلان در زمینه مسایل محیط زیستی فراهم می نماید (فرانکلن و موسوی، ۲۰۱۷). مضمون اموزش خدمات اجتماعی محصلان را در طرح ریزی، عمل و عکس العمل از طریق تعامل کاربردی اجتماعی مصروف میسازد (فلپس، مووار و ادم، ۲۰۱۰). هدف این مضمون فایده رساندن به محصلین، استادان و کسانی که خدمات را اخذ می نماید، میباشد. محصلان درین کورس در عرصه های رهبری، تصمیم ګیری، ارتباطات، مسئولیت های مدنی، و شهروندی مهارتها را اخذ می نماید. اموزش خدمات اجتماعی بالای قابلیت های محصلان برای ترسیم نظریه به دست امده در کارهای اموزشی خود و ترکیب آن با عمل انضباطی نشان داده است. هر ګروپ از محصلان که از ۱۰-۱۵ نفر تشکیل ګردیده بودجه ۲۰۰ دالری برای تطبیق پروژه اموزش خدمات اجتماعی فراهم میګردد.

مونوګراف

برای تکمیل نمودن شرایط وزارت تحصیلات عالی برای دوره لسانس، محصلان باید مونوګراف که دارای شش کریدیت است در دوران سمستر اخر تکمیل نماید. محصلان برای تحقیق و نوشتن مونوګراف خود یک موضوع کاملا بکر را نظر به ساحه مورد علاقه در رشته خود اخذ مینماید. نوشتن مونوګراف زمینه تبارز دانش و مهارت های که یک محصل طی یک دوره تحصیلی خود می اموزاند مساعد میسازد. بر علاوه این موضوعات رساله مونوګراف میتواند یک اعانه تحریری برای سکتور مدیریت منابع طبیعی، علوم محیط زیست و مدیریت حوادث باشد. پروسه برای مونوګراف طور ذیل است:

الف. محصلان موضوع مونوګراف خود را مطابق میل و علاقه شخصی، و اهداف مسلکی خود پیشنهاد می نماید. استادان نیز میتواند که بعضی از موضوعات را که مطابق به کارهای تحقیقاتی و پروژوی انها میګردد پیشنهاد نماید.

ب. استادان رهنما موضوعات محصلان را مطابق رشته تحصیلی، شایستګی، اولویت، مزیت های فکری و تاثیرات همه جانبه انان تآئید می نماید.

ج. محصلان چارچوب وزارت تحصیلات عالی را برای انکشاف مونوګراف خود تعقیب می نماید.

د. محصلان باید مونوګرافهای خود را قبل از اختتام سمستر هشتم به کمیته استادان تسلیم نماید. علاوه بر ان محصلان یک پریزینتیشن را برای ۲۰ دقیقه برای دفاع از مونوګراف خود به کمیته استادان ارایه می نماید.

هـ. مونوګرافها در مدیریت عمومی تدریسی راجستر و یک کاپی ان به مرکز معلومات محیط زیستی افغانستان جهت غنای ان تسلیم میګردد. علاوه بر ان تمام دیتاهای جی ای ایس به این مرکز تسلیم و در ان ذخیره میګردد.

 

گالری رسانه

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا

سخنرانی محترم لطف‎ الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نمایشگاه هنری سمستر بهاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل

کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان مطالعه و مدیریت آب های افغانستان به پیشواز افتتاح بند کمال خان

آغاز کمپاین نهال‌شانی در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل