پوهنځی کمیټې

انجنیری پوهنځی په ټوله کې 17 کمیټې لري چې له ډلې یې ۷ کمیټې دایمي او نورې کمیټې د اړتیا په بنسټ کار کوي. لاندې جدول د انجنیري پوهنځی د کمیټو لیست ښيي.

د کمیټو، د کمیټو د آمرینو او غړو او د علمی شورای د غړو لیست چې په ۱۳۹۹ کال کې نوی شوی دی

1. د کیفیت د تضمین کمیټه (دايمی)

شمېره

نوم

علمی رتبه

دنده

دیپارتمنت

ملاحظات

1

مسیح الله احمدی

پوهنیار

آمر

میخانیک انجنیري

 

2

شوکت الله شمس

نامزد پوهنیار

منشی

انرژي انجنیري

 

3

داکتر سراج شریفزی

پوهنمل

عضو

مهندسي انجنیري

 

4

حبیب الرحمن شیرانی

پوهنمل

عضو

برق او الکترونیک انجنیري

 

5

محمد  کامل حلیمی

پوهنیار

عضو

ښاري ډیزاین او پلان جوړونې انجنیري

 

6

حبیب الله صمدی

نامزد پوهنیار

عضو

سیول انجنیري

 

2. د آزموینو او مهالوېش کمیټه (دائمی)

شمېره

نوم

علمی رتبه

دنده

دیپارتمنت

ملاحظات

1

میلاد احمد عبدالله

پوهنیار

آمر

برق او الکترونیک انجنیري

 

2

حمیدالله ذاهب

پوهنیار

منشی

انرژي انجنیري

 

3

نوید هاشمی

پوهنیار

عضو

مهندسي انجنیري

 

4

عبدالمالک باقری

نامزد پوهنیار

عضو

میخانیک انجنیري

 

5

همایون یعقوبی

پوهنمل

عضو

برق او الکترونیک انجنیري

 

6

سید حشمت سادات

پوهنمل

عضو

سیول انجنیري

 

7

احمد میلاد بهزاد

نامزد پوهنیار

عضو

ښاري ډیزاین او پلان جوړونې انجنیري

 

3. د نظم او دسپلین کمیټه (دائمی)

شمېره

نوم

علمی رتبه

دنده

دیپارتمنت

ملاحظات

1

سید حشمت سادات

پوهنمل

آمر

سیول انجنیري

 

2

حمیدالله ذاهب

پوهنیار

منشی

انرژي انجنیري

 

3

احمد رامین صادق

پوهنمل

عضو

ښاري ډیزاین او پلان جوړونې انجنیري

 

4

احمد خالد حداد

پوهنیار

عضو

میخانیک انجنیري

 

5

عبدالمالک نظری

پوهنیار

عضو

برق او الکترونیک انجنیري

 

6

فواد عمر

پوهنیار

عضو

مهندسي انجنیري انجنیري

 

4. د څېړنو او علمی ترفیعاتو کمیټه (دائمی)

شمېره

نوم

علمی رتبه

دنده

دیپارتمنت

ملاحظات

1

محمد عابد انورزی

پوهنمل

آمر

انرژي انجنیري

 

2

سراج شریفزی

پوهنمل

منشی

مهندسي انجنیري

 

3

بشیر احمد جاوید

پوهنمل

عضو

سیول انجنیري

 

4

احمد رامین صادق

پوهنمل

عضو

ښاري ډیزاین او پلان جوړونې انجنیري

 

5

امین گل حنیف

پوهندوی

عضو

برق او الکترونیک انجنیري

 

6

عارف نعیم زاد

پوهندوی

عضو

میخانیک انجنیري

 

5. د الکترونیکی زده کړو یا E-Learning کمیټه (دائمی)

شمېره

نوم

علمی رتبه

دنده

دیپارتمنت

ملاحظات

1

بشیر احمد جاوید

پوهنمل

آمر

سیول انجنیري

 

2

محمد حامد پتمل

پوهنیار

منشی

برق او الکترونیک انجنیري

 

3

عبدالمالک باقری

نامزد پوهنیار

عضو

میخانیک انجنیري

 

4

هدایت الله کریمی

نامزد پوهنیار

عضو

انرژي انجنیري

 

5

محمد صدیق صادق

نامزد پوهنیار

عضو

ښاري ډیزاین او پلان جوړونې انجنیري

 

6

داکتر سراج شریفزی

پوهنمل

عضو

مهندسي انجنیري

 

6. د کتابتون کمیټه (دائمی)

شمېره

نوم

علمی رتبه

دنده

دیپارتمنت

ملاحظات

1

میلاد احمد عبدالله

پوهنیار

آمر

برق او الکترونیک انجنیري

 

2

هدایت الله کریمی

نامزد پوهنیار

منشی

انرژي انجنیري

 

3

احمد خالد حداد

پوهنیار

عضو

میخانیک انجنیري

 

4

عیاض هشام

پوهنیار

عضو

مهندسي انجنیري

 

5

جان محمد مایار

پوهنیار

عضو

سیول انجنیري

 

6

محمد صدیق صادق

نامزد پوهنیار

عضو

ښاري ډیزاین او پلان جوړونې انجنیري

 

7. د فرهنګي چارو کمیټه (دائمی)

شمېره

نوم

علمی رتبه

دنده

دیپارتمنت

ملاحظات

1

مژده حفیظ یار

نامزد پوهنیار

آمر

ښاري ډیزاین او پلان جوړونې انجنیري

 

2

محمد شعیب محسنی

پوهنیار

منشی

انرژي انجنیري

 

3

عبدالمالک باقری

نامزد پوهنیار

عضو

میخانیک انجنیري

 

4

عیاض هشام

پوهنیار

عضو

مهندسي انجنیري

 

5

منصور

پوهنیار

عضو

سیول انجنیري

 

6

جاوید یوسفزاد

پوهنیار

عضو

برق او الکترونیک انجنیري

 

8. د پوهنځي د تغیر کمیټه

شمېره

نوم

علمی رتبه

دنده

دیپارتمنت

ملاحظات

1

عارف نعیم زاد

پوهندوی

رییس

ریاست پوهنحی

 

2

سید حشمت سادات

پوهنمل

منشی

معاونیت پوهنحی

 

3

احمد خالد حداد

پوهنیار

عضو

میخانیک انجنیري

 

4

عبدالمالک نظری

پوهنیار

عضو

 برق او الکترونیک انجنیري

 

5

عبدالقیوم کریم

پوهنوال

عضو

سیول انجنیري

 

6

سراج شریفزی

پوهنمل

عضو

مهندسي انجنیري

 

7

احمد رامین صادق

پوهنمل

عضو

ښاري ډیزاین او پلان جوړونې انجنیري

 

8

نجیب الرحمن صبوری

پوهنیار

عضو

انرژي انجنیري

 

9. د اکاډمیکو او کریکولم د چارو کمیټه

شمېره

نوم

علمی رتبه

دنده

دیپارتمنت

ملاحظات

1

شیخ احمد متین

پوهنیار

آمر

سیول انجنیري

 

2

احمد رامین صادق

پوهنمل

منشی

ښاري ډیزاین او پلان جوړونې انجنیري

 

3

احمد خالد حداد

پوهنیار

عضو

میخانیک انجنیري

 

4

عبدالمالک نظری

پوهنیار

عضو

 برق او الکترونیک انجنیري

 

5

محمد عابد انورزی

پوهنمل

عضو

انرژي انجنیري

 

6

سراج شریفزی

پوهنمل

عضو

مهندسي انجنیري

 

10. د بیارغونې کمیټه

شمېره

نوم

علمی رتبه

دنده

دیپارتمنت

ملاحظات

1

حبیب الله صمدی

نامزد پوهنیار

آمر

سیول انجنیري

 

2

مژده حفیظ یار

نامزد پوهنیار

عضو

ښاري ډیزاین او پلان جوړونې انجنیري

 

3

عاشق الله فریاد

پوهنیار

عضو

مهندسي انجنیري

 

4

ساربان مختار

پوهنیار

عضو

میخانیک انجنیري

 

5

نثار احمد رحمانی

پوهنیار

عضو

انرژي انجنیري

 

6

حمایت الله مجیدی

پوهنیار

عضو

 برق او الکترونیک انجنیري

 

11. د ستراتېژیک پلان د تجدید، تعقیب او تطبیق کمیټه

شمېره

نوم

علمی رتبه

دنده

دیپارتمنت

ملاحظات

1

محب الله ولی

پوهنمل

آمر

برق او الکترونیک انجنیري

 

2

احمد رامین صادق

پوهنمل

عضو

ښاري ډیزاین او پلان جوړونې انجنیري

 

3

احمد خالد حداد

پوهنیار

عضو

میخانیک انجنیري

 

4

نجیب الرحمن صبوری

پوهنیار

عضو

انرژي انجنیري

 

5

عبدالقیوم کریم

پوهنوال

عضو

سیول انجنیري

 

6

داکتر سراج شریفزی

پوهنمل

عضو

مهندسي انجنیري

 

12. د کریدت د کورسونو او ډیټابیس کمیټه

شمېره

نوم

علمی رتبه

دنده

دیپارتمنت

ملاحظات

1

حمیدالله ذاهب

پوهنیار

آمر

انرژي انجنیري

 

2

عاشق الله فریاد

پوهنیار

عضو

مهندسي انجنیري

 

3

احمد میلاد بهزاد

نامزد پوهنیار

عضو

ښاري ډیزاین او پلان جوړونې انجنیري

 

4

عبدالمالک باقری

نامزد پوهنیار

عضو

میخانیک انجنیري

 

5

سید حشمت سادات

پوهنمل

عضو

سیول انجنیري

 

6

محب الله ولی

پوهنمل

عضو

برق او الکترونیک انجنیري

 

13. ورزشي کمیټه

شمېره

نوم

علمی رتبه

دنده

دیپارتمنت

ملاحظات

1

حمیدالله ذاهب

پوهنیار

آمر

انرژي انجنیري

 

2

نوید هاشمی

پوهنیار

منشی

مهندسي انجنیري

 

3

احمد رامین صادق

پوهنمل

عضو

ښاري ډیزاین او پلان جوړونې انجنیري

 

4

ساربان مختار

پوهنیار

عضو

میخانیک انجنیري

 

5

منصور نصیر

پوهنیار

عضو

سیول انجنیري

 

6

زاهد الله اوریاخیل

نامزد پوهنیار

عضو

برق او الکترونیک انجنیري

 

14. د ماسټري د پروګرام لپاره د چمتووالي کمیټه

شمېره

نوم

علمی رتبه

دنده

دیپارتمنت

ملاحظات

1

امین گل حنیف

پوهندوی

آمر

برق او الکترونیک انجنیري

 

2

محب الله ولی

پوهنمل

منشی

برق او الکترونیک انجنیري

 

3

حبیب الرحمن شیرانی

پوهنمل

عضو

برق او الکترونیک انجنیري

 

4

عبدالواحد دانش

پوهنمل

عضو

برق او الکترونیک انجنیري

 

5

داکتر بشیر احمد جاوید

پوهنمل

عضو

سیول انجنیري

 

6

داکتر محمد عابد انورزی

پوهنمل

عضو

انرژي انجنیري

 

15. د معلوماتي ټکنالوژۍ کمیټه

شمېره

نوم

علمی رتبه

دنده

دیپارتمنت

ملاحظات

1

هدایت الله کریمی

نامزد پوهنیار

آمر

انرژي انجنیري

 

2

محمد کامل حلیمی

پوهنیار

عضو

ښاري ډیزاین او پلان جوړونې انجنیري

 

3

نوید هاشمی

پوهنیار

عضو

مهندسي انجنیري

 

4

داکتر عمر اندر

پوهنمل

عضو

میخانیک انجنیري

 

5

ابراهیم عباسی

نامزد پوهنیار

عضو

سیول انجنیري

 

6

همایون یعقوبی

پوهنمل

عضو

برق او الکترونیک انجنیري

 

16. د بهرنیو اړیکو کمیټه

شمېره

نوم

علمی رتبه

دنده

دیپارتمنت

ملاحظات

1

حمیدالله ذاهب

پوهنیار

آمر

انرژي انجنیري

 

2

محمد کامل حلیمی

پوهنیار

منشی

ښاري ډیزاین او پلان جوړونې انجنیري

 

3

فواد عمر

پوهنیار

عضو

مهندسي انجنیري

 

4

عمر اندر

پوهنمل

عضو

میخانیک انجنیري

 

5

سید حشمت سادات

پوهنمل

عضو

سیول انجنیري

 

6

عبدالمالک نظری

پوهنیار

عضو

برق او الکترونیک انجنیري

 

17. د څارنې کمیټه

شمېره

نوم

علمی رتبه

دنده

دیپارتمنت

ملاحظات

1

ساربان

پوهنیار

آمر

میخانیک انجنیري

 

2

همت الله نادری

نامزد پوهنیار

منشی

سیول انجنیري

 

3

احمد فواد عمر

پوهنیار

عضو

مهندسي انجنیري

 

4

محمد صدیق صادق

نامزد پوهنیار

عضو

ښاري ډیزاین او پلان جوړونې انجنیري

 

5

عبدالواحد دانش

پوهنمل

عضو

برق او الکترونیک انجنیري

 

6

نثار احمد رحمانی

پوهنیار

عضو

انرژي انجنیري

 

 

گالری رسانه

له نرم او ښایسته باران وروسته د کابل پوهنتون دښایسته انګړ د عکسونو البوم

دکابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځۍ د پسرلنی سمسټر د نندارتون په مراسمو کې دلوړو زده کړو وزارت دعلمي معین ښاغلی لطف الله خیرخواه صاحب وینا

د کمال خان بند د پرانیستې په پار د افغانستان د اوبو مطالعه او مدیریت تر عنوان لاندې علمي او څېړنیز کنفرانس

په کابل پوهنتون کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل

د کابل پوهنتون د عامه ادارې او پالیسي او دریاضیاتو پوهنځيو د نوې ودانۍ پرانیسته