د عامه ادارې او پالیسي د پوهنځي درسي نصاب

د جدول شماره ۱: د مضامینو د کریدیتونو جدول

        د کریدیتونو ډول                                                                        د کریدیتونو تعداد

    د اساسي مضامنیو د کریدیتونو تعداد                                                                                       ۳۲ کریدیته

    د تخصصي مضامنیو د کریدیتونو تعداد                                                                                       ۷۶ کریدیته

        د اختیاري او عمومي  مضامنیو د کریدیتونو تعداد                                                                                      ۲۸ کریدیه

    د انترنشپ او عملي کار د کریدیدتونو تعداد (سمینار، مونوگراف او...)                              ۱۲ کریدیه

            د کریدیتونو مجموع                                                                    ۱۴۸ کریدیه

 

 

 

د جدول شماره ۲ : د اول سمستر مضامین اول ټولګی

 

د مضمون ډول

دیپارتمنت/پوهنځی

مضمونونه

د کریدیتونو تعداد

کد نمبر

مضمون

شماره

تخصصي

عامه اداره

 

۳

PA۱۶۰

د عامه ادارې بنسټونه (۱)

۱

تخصصي

عامه اداره

 

۳

PA ۱۱۰

د مدیریت او سازمان بنسټونه

۲

اساسي

عامه پالیسي

 

۳

PA۱۲۰

د اقتصاد علم بنسټونه

۳

اساسي

عامه پالیسي

 

۳

PA۱۳۰

د سیاست بنسټونه

۴

اساسي

د پراختیا مدیریت

 

۳

PA۱۴۰

د حقوقو بنسټونه

۵

عمومي

ژبه او ادبیات

 

۲

PA۱۵۰

مسلکي انګلیسي ژبه (۱)

۶

عمومي

شرعیات

 

۱

IS۱-۱

اسلامي ثقافت  (۱)

۷

  مجموع کریدیت                                                      ۱۸

 

د جدول شماره ۳ : د دوهم سمستر مضامین اول ټولګی

 

د مضمون ډول

دیپارتمنت/پوهنځی

مضمونونه

د کریدیتونو تعداد

کد نمبر

مضمون

شماره

تخصصي

د پراختیا مدیریت

عامه اداره ۱

۲

PA۲۷۰

عامه اداره (۲)

دولتي سازمانونه و سازماني تیوریانې)

۱

اساسي

عامه اداره

د حقوقو بنسټونه

۳

PA ۲۱۰

 اساسي حقوق

۲

اساسي

عامه اداره

د اقتصاد د علم بنسټونه

۳

PA۲۲۰

عامه اقتصاد

۳

عمومي

اجتماعي علوم

نلري

۲

PA۲۳۰

معاصر تاریخ

۵

عمومي

کمپیوتر ساینس

 

۲

PA۲۴۰

کمپیوتر بنسټونه

۶

عمومي

ژبه او ادبیات

انګلیسي ژبه (۱)

۲

PPA ۲۵۰

مسلکي انګلیسي ژبه (۲)

۷

عمومي

شرعیات

ثقافت اسلامی

۱

IS۱-۲

اسلامي ثقافت  (۲)

۸

اختیاري

 

نلري

۲

PA۲۶۰

ریاضي/ارواپوهنه

۹

د کریدیتونو مجموع                                              ۱۷

 

د جدول شماره ۴ : د اول سمستر مضامین دوهم ټولګی

 

د مضمون ډول

دیپارتمنت/پوهنځی

مضمونونه

د کریدیتونو تعداد

کد نمبر

مضمون

شماره

تخصصي

عامه اداره

عامه اداره ۲

۳

PA۳۱۰

عامه اداره ۳

(برښنايي دولت)

۱

اساسي

د پراختیا مدیریت

 

۳

PA۳۵۰

ټولنپوهنه

۲

اساسي

عامه پالیسي

د اقتصاد د علم بنسټونه

۳

PA۳۶۰

احصائیه او په مدیریت کې رول

۳

اختیاري

د پراختیا مدیریت

د سازماني مدیریت بنسټونه

۲

PA۳۳۰

اداره او مدیریت په اسلام کې

۴

اساسي

عامه اداره

 اساسي حقوق

۲

PA۳۷۰

د افغانستان حقوق اساسي

۵

عمومي

کمپیوتر ساینس

کمپیوتر بنسټونه ۱

۲

PA۳۲۰

کمپیوتر او په مدیریت کې رول

۶

عمومي

ژبه او ادبیات

انگلیسي ۲

۲

PA۳۴۰

 مسلکی انگلیسي(۳)

۷

عمومي

شرعیات

اسلامي ثقافت  ۲

۱

IS۱-۳

اسلامي ثقافت  (۳)

۸

د کریدیتونو مجموع                                              ۱۸

 

د جدول شماره ۵ : د دوهم سمستر مضامین دوهم ټولګی

 

د مضمون ډول

دیپارتمنت/پوهنځی

مضمونونه

د کریدیتونو تعداد

کود نمبر

مضمون

شماره

تخصصي

عامه اداره

عامه اداره ۲

۳

PA۴۲۰

د سیمیزي حکومتوالې اداره

۱

تخصصي

د پراختیا مدیریت

اداره او مدیریت

۳

PA ۴۵۰

د اړیکو سازماني مدیریت

۲

تخصصي

عامه اداره

عامه اداره

۳

PA۴۶۰

عامه اداره افغانستان کې

۳

اساسي

عامه اداره

د عامه ادارې اساسات او بنسټونه  ۱ او ۲

۳

PA۴۱۰

ادارې حقوق

۴

اساسي

عامه اداره

 د اقتصاد بنسټونه

۳

PA۴۴۰

نړیوال سازمانونه (نړیوال مالي او پولي سازمانونه)

۵

عمومي

ژبه او ادبیات

انگلیسي ۳

۲

PA۴۳۰

مسلکي انګلیسي ژبه (۴)

۶

عمومي

شرعیات

اسلامي ثقافت ۳

۱

IS۱-۴

اسلامي ثقافت  (۴)

۷

  د کریدیتونو مجموع                                              ۱۸

 

د جدول شماره ۶ : د اول سمستر مضامین درېیم ټولګی

 

د مضمون ډول

دیپارتمنت/پوهنځی

مضمونونه

د کریدیتونو تعداد

کد نمبر

مضمون

شماره

تخصصي

عامه اداره

عامه اداره ۳

۳

PA۵۱۰

عامه اداره (۴)

(ادارې فساد او اخلاقي موازین)

۱

تخصصي

عامه پالیسي

 د اقتصاد بنسټونه

۳

PA۵۲۰

دولتي محاسبه

۲

تخصصي

د پراختیا مدیریت

اداره او مدیریت

۳

PA۵۳۰

د بشري منابعو مدیریت

۳

تخصصي

عامه اداره

د مدیریت او سازمان بنسټونه/ احصایه

۳

PA۵۴۰

ستراتژیک  مدیریت (پلان جوړونه)

۴

تخصصي

عامه پالیسي

عامه اداره

۲

PA۵۵۰

د عامه پالیسي جوړونې بنسټونه (۱)

۵

تخصصي

عامه اداره

عمومي اقتصاد او د حقوقو بنسټونه

۳

PA۵۶۰

مالي حقوق او بودجه

(عمومی مالیه او بودجه)

۶

تخصصي

د پراختیا مدیریت

عامه اداره ۱-۴

۳

PA۵۷۰

مقایسوي عامه اداره

۷

عمومي

شرعیات

اسلامي ثقافت (۴)

۱

IS ۱-۵

اسلامي ثقافت (۵)

۸

د کریدیتونو مجموع                                              ۲۱

 

د جدول شماره ۷: د دوهم سمستر مضامین درېیم ټولګی

 

د مضمون ډول

دیپارتمنت/پوهنځی

مضمونونه

د کریدیتونو تعداد

کد نمبر

مضمون

شماره

تخصصي

 د پراختیا مدیریت

 

۳

PA۶۶۰

د شخړو مدیریت

۱

تخصصي

عامه پالیسي

پالیسي جوړونه (۱)

۲

PA۶۱۰

د پالیسي جوړونې بنسټونه (۲)

۲

تخصصي

عامه اداره

دولتي محاسبه او عامه اقتصاد

۳

PA۶۲۰

د عمومي تدارکاتو مدیریت

۳

اساسي

عامه اداره

عامه اداره

۳

PA ۶۸۰

ښه حکومتدارې

۴

تخصصي

عامه پالیسي

د ادارې او مدیریت بنسټونهبشري منابع ۱

۳

PA۶۴۰

د سازماني سلوک مدیریت

۵

تخصصي

د پراختیا مدیریت

د ادارې او مدیریت بنسټونه

۳

PA۶۵۰

د سازماني پراختیا مدیریت

۶

تخصصي

د پراختیا مدیریت

ادارې فساد

۲

PA۶۷۰

ادارې اخلاق

۷

عمومي

شرعیات

اسلامي ثقافت

۱

IS۱-۶

اسلامي ثقافت (۶)

۸

د کریدیتونو مجموع                                              ۲۰

 

د جدول شماره ۸: د اول سمستر مضامین څلورم ټولګی

 

د مضمون ډول

دیپارتمنت/پوهنځی

مضمونونه

د کریدیتونو تعداد

کد نمبر

مضمون

شماره

تخصصي

عامه اداره

عامه ادارهادارې حقوق

۳

PA۷۱۰

ادارې ریفورم

۱

تخصصي

عامه اداره

احصائیه

۳

PA۷۲۰

د څیړنې تګلاره

۲

تخصصي

عامه پالیسي

سازماني سلوکسازماني مدیریت

۳

PA۷۳۰

د رهبري اصول

۳

تخصصي

عامه پالیسي

پالیسي جوړونهمدیریت بنسټونه

۳

PA۷۴۰

د چاپیریال ساتنې او طبعي منابع مدیریت او پالیسي

۴

تخصصي

عامه اداره / د توسعه مدیریت

پالیسي جوړونهنړیوال سازمانونه

۳

PA۷۵۰

نړیواله پراختیا

۵

تخصصي

عامه اداره

مدیریت بنسټونه –  د طبعي منابعو مدیریت

۲

PA۷۶۰

 

د معادن مدیریت

۶

عمومي

شرعیات

اسلامي ثقافت (۶)

۱

IS۱-۷

اسلامي ثقافت (۷)

۷

  د کریدیتونو مجموع                                              ۱۸      

 

د جدول شماره ۹: د دوهم سمستر مضامین څلورم ټولګی

 

د مضمون ډول

دیپارتمنت/پوهنځی

مضمونونه

د کریدیتونو تعداد

کد نمبر

مضمون

شماره

تخصصي

عامه پالیسي

عامه اداره

۳

PA۸۴۰

د پروژې مدیریت

۱

عملي کار

عامه اداره

د څیړنې تګلاره

۶

PA ۸۵۰

مونوگراف

۲

عملي کار

عامه پالیسي

ټول تیوریکي مضامین

۶

PA۸۱۰

انترنشیپ/ستاژ عملي کار

۳

اختیاري

د توسعه مدیریت

د څیړنې تګلاره

۲

PA۸۲۰

پروپوزل

۴

عمومي

شرعیات

اسلامي ثقافت (۷)

۱

IS۱-۸

اسلامي ثقافت (۸)

۵

 د کریدیتونو مجموع                                              ۱۸     

گالری رسانه

د پسرلي په موسم کې د کابل پوهنتون انګړ

د کابل پوهنتون په انګړ کې په ۱۲ جریبه ځمکه کې د محصلینو پارک د جوړیدو کار پیل شو

د کابل پوهنتون د ښایسته انګړ د ۱۴۰۲هـ ل کال پسرلنی انځوریز آلبوم

د کابل پوهنتون د لوړو زده کړو د پیاوړتیا ملي کنفرانس انځوریز البوم

د کابل پوهنتون استادانو ته د لوړو زده کړو محترم وزیر شیخ ندا محمد ندیم صاحب د وینا یوه برخه:

د ټولنیزو علومو پوهنځي کې د ماسټري د نویې برنامې رامنځ ته کېدو د نصاب په اړه د نظر شریکولو غونډه ترسره شوه

د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د څېړنیز پوسترونو نندارتون پرانستل شو

د کابل پوهنتون د ۱۴۰۱ هـ ل کال د فارغ التحصیل محصلینو د فراغت غونډې مراسم تر سره شول

د کابل پوهنتون د ۱۴۰۱ هـ ل کال د فراغت غونډې د عکسونو البوم

له نرم او ښایسته باران وروسته د کابل پوهنتون دښایسته انګړ د عکسونو البوم

دکابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځۍ د پسرلنی سمسټر د نندارتون په مراسمو کې دلوړو زده کړو وزارت دعلمي معین ښاغلی لطف الله خیرخواه صاحب وینا