کمیته های پوهنځی

شورای علمی پوهنځی: شورای علمی پوهنځی برای تصامیم علمی و اداری پوهنځی عالیترین مرجع به شمار میرود. ماموریت اصلی ان انسجام اعضای اکادمیک پوهنځی برای دست اوردهای به معیار بلند، مسلکی، ذهنی و عقیدوی در کارهای تحقیقاتی و تدریس محصلان میباشد. اساسا شورای علمی پوهنځی متشکل از: رییس پوهنځی بحیث رییس شورا، معاون پوهنځی، امرین دیپارتمنت ها، و دو نفر اعضا از هر دیپارتمنت میباشد. شورای علمی پوهنځی به اساس نیاز تشکیل جلسه می نماید، اما حد اقل یک مرتبه در هر ماه. وظایف و مسئولیت های اصلی شورا عبارتند از: فیصله های ضروری و تائید نمودن فیصله ها به اساس قوانین وزارت تحصیلات عالی، و بلاخره فرستادن فیصله ها به پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی برای تائیدی.

کمیته ديپارتمنت: این کمیته جوابده به شورای علمی پوهنځی میباشد و متشکل از اعضای کادر علمی ديپارتمنت مذکور میباشد. این کمیته توسط امر دیپارتمنت مدیریت میشود. این کمیته دارای صلاحیت های اداری، مالی، تدریسی، تحقیقی و علمی به سطح ديپارتمنت میباشد، که قوانین وزارت تحصیلات عالی را در سطح ديپارتمنت ها تطبیق می نماید. کمیته های ديپارتمنت به اساس ضرورت و یا حد اقل ماه دو مرتبه ایجاد میګردد.

کمیته پلان ستراتیژیک: این کمیته مسئولیت انکشاف ستراتيژیک پلان ها و پالیسی های پوهنځی و ديپارتمنت ها را به عهده دارد. اعضای این کمیته نماینده ګان ديپارتمنت ها میباشد. این کمیته در هر سمستر دو یا سه مرتبه و یا هم به اساس ضرورت تشکیل جلسه می نماید.

کمیته کریکولم: این کمیته مسئولیت بازنګری و انکشاف نصاب تحصیلی، برنامه درسی، کورس پالیسی ها، رهنمودهای لابراتوار و مواد درسی را به عهده دارد. این کمیته میتواند مضامین را داخل و حذف نماید. میتواند نصاب تحصیلی را بازنګری و انکشاف دهد. اعضای این کمیته نماینده ګان ديپارتمنت ها میباشد. این کمیته به اساس ضرورت ولی حد اقل در هر سمستر یک مرتبه تشکیل جلسه می نماید.

کمیته امتحانات: اعضای این کمیته سالانه یک مرتبه توسط شورای علمی پوهنځی انتخاب میګردد. اعضای این کمیته نماینده ګان ديپارتمنت ها میباشد. مسئولیت اصلی این کمیته نظارت بر پروسه امتحانات وسط سمستر و امتحانات نهایی محصلان، طبق لوایح و مقررات پوهنتون میباشد. کمیته مسئولیت برقراری شفافیت نتایج امتحانات را به عهده دارد.

کمیته نظم و دسپلین: اعضای این کمیته از طرف شورای علمی پوهنځی سالانه یک مرتبه انتخاب میګردد. اعضای این کمیته نماینده ګان ديپارتمنت ها میباشد. کمیته مسئولیت تطبیق مقررات دسپلینی را به عهده دارد. این کمیته حد اقل دو و یا سه مرتبه در یک سمستر و یا به اساس لزوم دید تشکیل جلسه می نماید.

کمیته تحقیق: این کمیته مسئول تمام فعالیت های تحقیقی و پروژه های تحقیقی برای تمام ديپارتمنت ها میباشد. اعضای این کمیته نماینده ګان ديپارتمنت ها میباشد. این کمیته حد اقل دو و یا سه مرتبه در یک سمستر و یا به اساس لزوم دید تشکیل جلسه می نماید. 

کمیته تضمین کیفیت: این کمیته معمولا برای ارزیابی خودی و ارتقای کیفیت به سطح ديپارتمنت ها و پوهنځی فعالیت مینماید. اعضای این کمیته آمرین و نماینده ګان ديپارتمنت ها میباشد. این کمیته حد اقل دو و یا سه مرتبه در یک سمستر و یا به اساس لزوم دید تشکیل جلسه می نماید.

کمیته E-Learning: کمیته E-Learning در این پوهنځی نو تاسیس میباشد. این کمیته بالای ارتباط محصلان به دانش از راه دور یا انلاین تمرکز می نماید. این کمیته سهولیات را برای بلند بردن ارتقای ظرفیت از راه دور مساعد میسازد. این کمیته به اساس لزوم دید هر وقت میتواند تشکیل جلسه نماید.

 

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا