کمیته های پوهنځي

 پوهنحی انجنیری در مجموع دارای 17 کمیته میباشد که از آن جمله 7 کمیته آن دائمی و دیگر کمیته ها حسب نیاز فعالیت مینمایند. جدول پایینی لیست کمیته های پوهنحی انجنیری را نشان میدهد.

لیست کمیته ها، اعضا و آمرین کمیته ها و شورای علمی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل تجدید شده ای 1399

1. کمیته تضمین کیفیت (دائمی)

شماره

اسم

رتبه علمی

وظیفه

دیپارتمنت

ملاحظات

1

مسیح الله احمدی

پوهنیار

آمر

انجنیری میخانیک

 

2

شوکت الله شمس

نامزد پوهنیار

منشی

انجنیری انرژی

 

3

داکتر سراج شریفزی

پوهنمل

عضو

مهندسی

 

4

حبیب الرحمن شیرانی

پوهنمل

عضو

انجنیری برق والکترونیک

 

5

محمد  کامل حلیمی

پوهنیار

عضو

طراحی و برنامه ریزی شهری

 

6

حبیب الله صمدی

نامزد پوهنیار

عضو

انجنیری سیول

 

2. کمیته امتحانات و تقسیم اوقات (دائمی)

شماره

اسم

رتبه علمی

وظیفه

دیپارتمنت

ملاحظات

1

میلاد احمد عبدالله

پوهنیار

آمر

انجنیری برق والکترونیک

 

2

حمیدالله ذاهب

پوهنیار

منشی

انجنیری انرژی

 

3

نوید هاشمی

پوهنیار

عضو

مهندسی

 

4

عبدالمالک باقری

نامزد پوهنیار

عضو

انجنیری میخانیک

 

5

همایون یعقوبی

پوهنمل

عضو

انجنیری برق والکترونیک

 

6

سید حشمت سادات

پوهنمل

عضو

انجنیری سیول

 

7

احمد میلاد بهزاد

نامزد پوهنیار

عضو

طراحی و برنامه ریزی شهری

 

3. کمیته نظم و دسپلین (دائمی)

شماره

اسم

رتبه علمی

وظیفه

دیپارتمنت

ملاحظات

1

سید حشمت سادات

پوهنمل

آمر

انجنیری سیول

 

2

حمیدالله ذاهب

پوهنیار

منشی

انجنیری انرژی

 

3

احمد رامین صادق

پوهنمل

عضو

طراحی و برنامه ریزی شهری

 

4

احمد خالد حداد

پوهنیار

عضو

انجنیری میخانیک

 

5

عبدالمالک نظری

پوهنیار

عضو

انجنیری برق والکترونیک

 

6

فواد عمر

پوهنیار

عضو

مهندسی

 

4. کمیته تحقیقات و ترفیعات علمی (دائمی)

شماره

اسم

رتبه علمی

وظیفه

دیپارتمنت

ملاحظات

1

محمد عابد انورزی

پوهنمل

آمر

انجنیری انرژی

 

2

سراج شریفزی

پوهنمل

منشی

مهندسی

 

3

بشیر احمد جاوید

پوهنمل

عضو

انجنیری سیول

 

4

احمد رامین صادق

پوهنمل

عضو

طراحی و برنامه ریزی شهری

 

5

امین گل حنیف

پوهندوی

عضو

انجنیری برق والکترونیک

 

6

عارف نعیم زاد

پوهندوی

عضو

انجنیری میخانیک

 

5. کمیته آموزش الکترونیکی یا E-Learning (دائمی)

شماره

اسم

رتبه علمی

وظیفه

دیپارتمنت

ملاحظات

1

بشیر احمد جاوید

پوهنمل

آمر

انجنیری سیول

 

2

محمد حامد پتمل

پوهنیار

منشی

انجنیری برق والکترونیک

 

3

عبدالمالک باقری

نامزد پوهنیار

عضو

انجنیری میخانیک

 

4

هدایت الله کریمی

نامزد پوهنیار

عضو

انجنیری انرژی

 

5

محمد صدیق صادق

نامزد پوهنیار

عضو

طراحی و برنامه ریزی شهری

 

6

داکتر سراج شریفزی

پوهنمل

عضو

مهندسی

 

6. کمیته کتابخانه (دائمی)

شماره

اسم

رتبه علمی

وظیفه

دیپارتمنت

ملاحظات

1

میلاد احمد عبدالله

پوهنیار

آمر

انجنیری برق والکترونیک

 

2

هدایت الله کریمی

نامزد پوهنیار

منشی

انجنیری انرژی

 

3

احمد خالد حداد

پوهنیار

عضو

انجنیری میخانیک

 

4

عیاض هشام

پوهنیار

عضو

مهندسی

 

5

جان محمد مایار

پوهنیار

عضو

انجنیری سیول

 

6

محمد صدیق صادق

نامزد پوهنیار

عضو

طراحی و برنامه ریزی شهری

 

7. کمیته امور فرهنگی (دائمی)

شماره

اسم

رتبه علمی

وظیفه

دیپارتمنت

ملاحظات

1

مژده حفیظ یار

نامزد پوهنیار

آمر

طراحی و برنامه ریزی شهری

 

2

محمد شعیب محسنی

پوهنیار

منشی

انجنیری انرژی

 

3

عبدالمالک باقری

نامزد پوهنیار

عضو

انجنیری میخانیک

 

4

عیاض هشام

پوهنیار

عضو

مهندسی

 

5

منصور

پوهنیار

عضو

انجنیری سیول

 

6

جاوید یوسفزاد

پوهنیار

عضو

انجنیری برق والکترونیک

 

8. کمیته تغییر پوهنحی

شماره

اسم

رتبه علمی

وظیفه

دیپارتمنت

ملاحظات

1

عارف نعیم زاد

پوهندوی

رییس

ریاست پوهنحی

 

2

سید حشمت سادات

پوهنمل

منشی

معاونیت پوهنحی

 

3

احمد خالد حداد

پوهنیار

عضو

انجنیری میخانیک

 

4

عبدالمالک نظری

پوهنیار

عضو

 انجنیری برق والکترونیک

 

5

عبدالقیوم کریم

پوهنوال

عضو

انجنیری سیول

 

6

سراج شریفزی

پوهنمل

عضو

مهندسی

 

7

احمد رامین صادق

پوهنمل

عضو

طراحی و برنامه ریزی شهری

 

8

نجیب الرحمن صبوری

پوهنیار

عضو

انجنیری انرژی

 

9. کمیته امور اکادمیک و کریکولم

شماره

اسم

رتبه علمی

وظیفه

دیپارتمنت

ملاحظات

1

شیخ احمد متین

پوهنیار

آمر

انجنیری سیول

 

2

احمد رامین صادق

پوهنمل

منشی

طراحی و برنامه ریزی شهری

 

3

احمد خالد حداد

پوهنیار

عضو

انجنیری میخانیک

 

4

عبدالمالک نظری

پوهنیار

عضو

 انجنیری برق والکترونیک

 

5

محمد عابد انورزی

پوهنمل

عضو

انجنیری انرژی

 

6

سراج شریفزی

پوهنمل

عضو

مهندسی

 

10. کمیته باز سازی

شماره

اسم

رتبه علمی

وظیفه

دیپارتمنت

ملاحظات

1

حبیب الله صمدی

نامزد پوهنیار

آمر

انجنیری سیول

 

2

مژده حفیظ یار

نامزد پوهنیار

عضو

طراحی و برنامه ریزی شهری

 

3

عاشق الله فریاد

پوهنیار

عضو

مهندسی

 

4

ساربان مختار

پوهنیار

عضو

انجنیری میخانیک

 

5

نثار احمد رحمانی

پوهنیار

عضو

انجنیری انرژی

 

6

حمایت الله مجیدی

پوهنیار

عضو

 انجنیری برق والکترونیک

 

11. کمیته تجدید، پیگیری و تطبیق پلان استراتیژیک

شماره

اسم

رتبه علمی

وظیفه

دیپارتمنت

ملاحظات

1

محب الله ولی

پوهنمل

آمر

انجنیری برق والکترونیک

 

2

احمد رامین صادق

پوهنمل

عضو

طراحی و برنامه ریزی شهری

 

3

احمد خالد حداد

پوهنیار

عضو

انجنیری میخانیک

 

4

نجیب الرحمن صبوری

پوهنیار

عضو

انجنیری انرژی

 

5

عبدالقیوم کریم

پوهنوال

عضو

انجنیری سیول

 

6

داکتر سراج شریفزی

پوهنمل

عضو

مهندسی

 

12. کمیته تنظیم کورس های کریدت و دیتابیس

شماره

اسم

رتبه علمی

وظیفه

دیپارتمنت

ملاحظات

1

حمیدالله ذاهب

پوهنیار

آمر

انجنیری انرژی

 

2

عاشق الله فریاد

پوهنیار

عضو

مهندسی

 

3

احمد میلاد بهزاد

نامزد پوهنیار

عضو

طراحی و برنامه ریزی شهری

 

4

عبدالمالک باقری

نامزد پوهنیار

عضو

انجنیری میخانیک

 

5

سید حشمت سادات

پوهنمل

عضو

انجنیری سیول

 

6

محب الله ولی

پوهنمل

عضو

انجنیری برق والکترونیک

 

13. کمیته ورزشی

شماره

اسم

رتبه علمی

وظیفه

دیپارتمنت

ملاحظات

1

حمیدالله ذاهب

پوهنیار

آمر

انجنیری انرژی

 

2

نوید هاشمی

پوهنیار

منشی

مهندسی

 

3

احمد رامین صادق

پوهنمل

عضو

طراحی و برنامه ریزی شهری

 

4

ساربان مختار

پوهنیار

عضو

انجنیری میخانیک

 

5

منصور نصیر

پوهنیار

عضو

انجنیری سیول

 

6

زاهد الله اوریاخیل

نامزد پوهنیار

عضو

انجنیری برق والکترونیک

 

14. کمیته آمادگی پروگرام ماستری

شماره

اسم

رتبه علمی

وظیفه

دیپارتمنت

ملاحظات

1

امین گل حنیف

پوهندوی

آمر

انجنیری برق والکترونیک

 

2

محب الله ولی

پوهنمل

منشی

انجنیری برق والکترونیک

 

3

حبیب الرحمن شیرانی

پوهنمل

عضو

انجنیری برق والکترونیک

 

4

عبدالواحد دانش

پوهنمل

عضو

انجنیری برق والکترونیک

 

5

داکتر بشیر احمد جاوید

پوهنمل

عضو

انجنیری سیول

 

6

داکتر محمد عابد انورزی

پوهنمل

عضو

انجنیری انرژی

 

15. کمیته تکنالوژی معلوماتی

شماره

اسم

رتبه علمی

وظیفه

دیپارتمنت

ملاحظات

1

هدایت الله کریمی

نامزد پوهنیار

آمر

انجنیری انرژی

 

2

محمد کامل حلیمی

پوهنیار

عضو

طراحی و برنامه ریزی شهری

 

3

نوید هاشمی

پوهنیار

عضو

مهندسی

 

4

داکتر عمر اندر

پوهنمل

عضو

انجنیری میخانیک

 

5

ابراهیم عباسی

نامزد پوهنیار

عضو

انجنیری سیول

 

6

همایون یعقوبی

پوهنمل

عضو

انجنیری برق والکترونیک

 

16. کمیته روابط خارجی

شماره

اسم

رتبه علمی

وظیفه

دیپارتمنت

ملاحظات

1

حمیدالله ذاهب

پوهنیار

آمر

انجنیری انرژی

 

2

محمد کامل حلیمی

پوهنیار

منشی

طراحی و برنامه ریزی شهری

 

3

فواد عمر

پوهنیار

عضو

مهندسی

 

4

عمر اندر

پوهنمل

عضو

انجنیری میخانیک

 

5

سید حشمت سادات

پوهنمل

عضو

انجنیری سیول

 

6

عبدالمالک نظری

پوهنیار

عضو

انجنیری برق والکترونیک

 

17. کمیته نظارت

شماره

اسم

رتبه علمی

وظیفه

دیپارتمنت

ملاحظات

1

ساربان

پوهنیار

آمر

انجنیری میخانیک

 

2

همت الله نادری

نامزد پوهنیار

منشی

انجنیری سیول

 

3

احمد فواد عمر

پوهنیار

عضو

مهندسی

 

4

محمد صدیق صادق

نامزد پوهنیار

عضو

طراحی و برنامه ریزی شهری

 

5

عبدالواحد دانش

پوهنمل

عضو

انجنیری برق والکترونیک

 

6

نثار احمد رحمانی

پوهنیار

عضو

انجنیری انرژی

 

 

گالری رسانه

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا

سخنرانی محترم لطف‎ الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نمایشگاه هنری سمستر بهاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل

کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان مطالعه و مدیریت آب های افغانستان به پیشواز افتتاح بند کمال خان

آغاز کمپاین نهال‌شانی در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل