نصاب درسی پوهنځي فزیک

نصاب درسی فعلی وقابل تطبیق درجدول ذیل  داده شده است.

                                                       سمستر

مقدار ساعت درسی

تعداد کردیت

کود نمبر

مضمون

شماره

64

4

PH.1.1.1

فزیک عمومی1

1

64

4

MA.1.1.2

ریاضی عمومی 1

2

64

4

CH.1.1.3

کیمیا عمومی 1

3

32

2

PHc 1.1.4

کمپیوتر

4

32

2

Li.1.1.5

انگلیسی

5

16

1

Ss 1.1.6

ثقافت اسلامی

6

16

1

SH.1.1.7

تاریخ معاصر

7

288

18

 

 

مجموع

                                                      سمستر دوم

مقدار ساعت درسی

تعداد کردیت

کودنمبر

مضمون

شماره

64

4

PH.1.2.1

فزیک عمومی 2

1

64

4

MA.1.2.2

ریاضی عمومی 2

2

64

4

CH.1.2.3

کیمیا عمومی 2

3

32

2

PHc.1.2.4

کمپیوتر

4

32

2

Li.1.2.5

انگلیسی

5

16

1

Ss1.2.6

ثقافت اسلامی

6

272

17

 

 

مجموع

                                                       سمستر سوم

مقدار ساعت درسی

تعدادکریدت

کودنمبر

مضمون

شماره

64

4

PH.2.3.1

میخانیک

1

64

4

PH.2.3.2

برق ومقناطیس

2

32

2

MA.2.3.3

ریاضی 1 (انالیز حقیقی)

3

32

2

PHc.2.3.4

کمپیوتر 1

4

32

2

Li.2.3.5

انگلیسی

5

64

4

MA.2.3.6

ریاضی 2( وکتور انالیز)

6

16

1

PH.2.3.7

لابراتوار میخانیک

7

32

2

Ss.2.3.8

ثقافت اسلامی

8

336

21

 

 

مجموع

                                                      سمستر چهارم

مقدارساعت درسی

 تعدادکریدیت

کودنمبر

مضمون

شماره

64

4

PH.2.4.1

ترمودینامیک

1

64

4

PH.2.4.2

نور موجی

2

32

2

MA.2.4.3

ریاضی 3 (احتمالات)

3

32

2

PHc.2.4.4

کمپیوتر( پروگرامینگ)

4

32

2

Li.2.4.5

انگلیسی

5

16

1

PH.2.4.6

لابراتوار برق

6

32

2

PH.2.4.7

میتود ریاضی در فزیک 1

7

64

4

Ss.2.4.8

ثقا فت اسلامی

8

336

21

 

 

مجموع

 

                                                   سمستر پنجم

مقدار ساعات درسی

تعدادکردیت

کودنمبر

مضمون

شماره

64

4

PH.3.5.1

فزیک احصائیوی

1

64

4

PH.3.5.2

آلات نیمه هادی

2

64

4

PH.3.5.3

میتود ریاضی 2 در فزیک

3

32

2

PHc.3.5.4

کمپیوتر 3

4

32

2

PH.3.5.5

لابراتوار نور موجی

5

16

1

Ss.3.5.6

ثقافت اسلامی

6

272

17

 

 

مجموع

 

                                                  سمستر ششم

مقدار ساعات درسی

تعدادکردیت

کودنمبر

                                               مضمون

شماره

64

4

PH.3.6.1

الکترونیک انالوگ و دیجیتل

1

64

4

PH.3.6.2

میخانیک کلاسیک

2

64

4

PH.3.6.3

فزیک اتوم

3

32

2

PHc.3.6.4

کمپیوتر 4

4

62

4

PH.3.6.5

فزیک هسته ای 1

5

16

1

Ss.3.6.6

ثقافت اسلامی

6

304

19

 

 

مجموع

 

                                                           سمستر هفتم

مقدار ساعات درسی

تعدادکردیت

کودنمبر

مضمون

شماره

64

4

PH.4.7.1

فزیک هسته ای 2

1

64

4

PH.4.7.2

تیوری الکترومقناطیس

2

64

4

PH.4.7.3

فزیک جامدات

3

32

2

PH.4.7.4

کمپیوتر 5 ( تخنیک های محاسبه اعداد)

4

64

4

PH.4.7.5

میخانیک کوانت

5

16

1

PH.4.7.6

لابراتوار الکترونیک

6

32

2

Ss.4.7.7

ثقافت اسلامی

7

336

21

 

 

مجموع

 

 

                                                 سمستر هشتم

 

مقدار ساعات درسی

تعدادکردیت

کودنمبر

مضمون

شماره

 

64

4

PH.4.8.1

الکترونیک ارتباطات

1

 

64

4

PH.4.8.2

میخانیک نسبیت

2

 

32

2

PHc.4.8.3

کمپیوتر5

3

 

32

2

PH.4.8.4

لابراتوار هسته

4

 

16

1

Ss.4.8.5

مونوگراف

5

 

96

6

PH.4.8.6

ثقافت اسلامی

6

 

304

19

 

 

مجموع

             

 

 

 

 

 

 

 

 

گالری رسانه

محوطه پوهنتون کابل در فصل بهار

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

محفل نظر خواهی در مورد نصاب برنامه ماستری جدید التاسیس در پوهنځی علوم اجتماعی برگزار گردید

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا