نصاب درسی پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه

جدول شماره ۱: جدول کریدیت مضامین

        نوعیت کریدیت ها                                                                          تعداد کریدیت ها

    تعداد کریدیت مضامین اساسی                                                                                       ۳۲ کریدیت

    تعداد کریدیت مضامین تخصص                                                                                    ۷۶ کریدیت

    تعداد کریدیت مضامین عمومی و اختیاری                                                                        ۲۸ کریدیت

    تعداد کریدیت انترنشپ و کار های عملی (سمینار، مونوگراف نویسی و...)                              ۱۲ کریدیت

            مجموع کریدیت ها                                                                      ۱۴۸ کریدیت

 

 

جدول شماره ۲: مضامین سمستر اول صنف اول

 

نوع مضمون

دیپارتمنت/پوهنحی

مضامین پیش شرط

تعداد کریدیت

کد نمبر

مضمون

شماره

تخصصی

اداره عامه

 

۳

PA۱۶۰

مبانی اداره عامه (۱)

۱

تخصصی

اداره عامه

 

۳

PA ۱۱۰

مبانی سازمان و مدیریت

۲

اساسی

پالیسی عامه

 

۳

PA۱۲۰

مبانی علم اقتصاد

۳

اساسی

پالیسی عامه

 

۳

PA۱۳۰

مبانی علم سیاست

۴

اساسی

مدیریت توسعه

 

۳

PA۱۴۰

مبادی علم حقوق

۵

عمومی

زبان و ادبیات

 

۲

PA۱۵۰

زبان انگلیسی مسلکی (۱)

۶

عمومی

شرعیات

 

۱

IS۱-۱

ثقافت اسلامی (۱)

۷

  مجموع کریدیت                                                      ۱۸

 

 

 

جدول شماره ۳: مضامین سمستر دوم صنف اول

 

نوع مضمون

دیپارتمنت/پوهنحی

مضامین پیش شرط

تعداد کریدیت

کد نمبر

مضمون

شماره

تخصصی

مدیریت توسعه

اداره عامه ۱

۲

PA۲۷۰

اداره عامه (۲)

سازمان های دولتی و تئوری های سازمانی)

۱

اساسی

اداره عامه

مبادی حقوق

۳

PA ۲۱۰

حقوق اساسی

۲

اساسی

اداره عامه

مبانی علم اقتصاد

۳

PA۲۲۰

اقتصاد عامه

۳

عمومی

علوم اجتماعی

ندارد

۲

PA۲۳۰

تاریخ معاصر (حکومتداری سیاست)

۵

عمومی

کمپیوتر ساینس

 

۲

PA۲۴۰

اساسات کمپیوتر

۶

عمومی

زبان و ادبیات

زبان انگلیسی (۱)

۲

PPA ۲۵۰

زبان انگلیسی مسلکی (۲)

۷

عمومی

شرعیات

ثقافت اسلامی

۱

IS۱-۲

ثقافت اسلامی (۲)

۸

اختیاری

 

ندارد

۲

PA۲۶۰

ریاضی/روانشناسی

۹

مجموع کریدیت                                               ۱۷

 

 

جدول شماره ۴: مضامین سمستر اول صنف دوم

 

نوع مضمون

دیپارتمنت/پوهنحی

مضامین پیش شرط

تعداد کریدیت

کد نمبر

مضمون

شماره

تخصصی

اداره عامه

اداره عامه ۲

۳

PA۳۱۰

اداره عامه ۳

(دولت الکترونیک)

۱

اساسی

مدیریت توسعه

 

۳

PA۳۵۰

جامعه شناسی

۲

اساسی

پالیسی عامه

مبانی علم اقتصاد

۳

PA۳۶۰

احصائیه و کاربرد آن در مدیریت

۳

اختیاری

مدیریت توسعه

مبانی سازمان و مدیریت

۲

PA۳۳۰

اداره و مدیریت در اسلام

۴

اساسی

اداره عامه

حقوق اساسی

۲

PA۳۷۰

حقوق اساسی افغانستان

۵

عمومی

کمپیوتر ساینس

اساسات کمپیوتر ۱

۲

PA۳۲۰

کمپیوتر و کاربرد آن در مدیریت (سیستم های اطلاعاتی مدیریت)

۶

عمومی

زبان و ادبیات

انگلیسی ۲

۲

PA۳۴۰

انگلیسی مسلکی (۳)

۷

عمومی

شرعیات

ثقافت اسلامی ۲

۱

IS۱-۳

ثقافت اسلامی (۳)

۸

  مجموع کریدیت                                           ۱۸

 

جدول شماره ۵: مضامین سمستر دوم صنف دوم

 

نوع مضمون

دیپارتمنت/پوهنحی

مضامین پیش شرط

تعداد کریدیت

کود نمبر

مضمون

شماره

تخصصی

اداره عامه

اداره عامه ۲

۳

PA۴۲۰

اداره حکومت های محلی

۱

تخصصی

مدیریت توسعه

اداره و مدیریت

۳

PA ۴۵۰

مدیریت ارتباطات سازمانی

۲

تخصصی

اداره عامه

اداره عامه

۳

PA۴۶۰

اداره عامه در افغانستان

۳

اساسی

اداره عامه

اساست و مبانی اداره عامه ۱ و ۲

۳

PA۴۱۰

حقوق اداری

۴

اساسی

اداره عامه

مبانی علم اقتصاد

۳

PA۴۴۰

سازمان های بین الملل (سازمان های مالی و پولی بین الملل)

۵

عمومی

زبان و ادبیات

انگلیسی ۳

۲

PA۴۳۰

زبان انگلیسی مسلکی (۴)

۶

عمومی

شرعیات

ثقافت اسلامی ۳

۱

IS۱-۴

ثقافت اسلامی (۴)

۷

  مجموع کریدیت                                              ۱۸

 

جدول شماره ۶: مضامین سمستر اول صنف سوم

 

نوع مضمون

دیپارتمنت/پوهنحی

مضامین پیش شرط

تعداد کریدیت

کد نمبر

مضمون

شماره

تخصصی

اداره عامه

اداره عامه ۳

۳

PA۵۱۰

اداره عامه (۴)

(فساد اداری و موازین اخلاقی)

۱

تخصصی

پالیسی عامه

مبانی علم اقتصاد

۳

PA۵۲۰

محاسبه دولتی

۲

تخصصی

مدیریت توسعه

اداره و مدیریت

۳

PA۵۳۰

مدیریت منابع بشری

۳

تخصصی

اداره عامه

مبانی سازمان و مدیریت/ احصایه

۳

PA۵۴۰

مدیریت استراتژیک (پلانگذاری)

۴

تخصصی

پالیسی عامه

اداره عامه

۲

PA۵۵۰

اساسات پالیسی سازی عامه (۱)

۵

تخصصی

اداره عامه

اقتصاد عامه و مبادی حقوق

۳

PA۵۶۰

حقوق مالی و بودجه

(مالیه عمومی و بودجه)

۶

تخصصی

مدیریت توسعه

اداره عامه ۱-۴

۳

PA۵۷۰

اداره عامه مقایسوی

۷

عمومی

شرعیات

ثقافت اسلامی (۴)

۱

IS ۱-۵

ثقافت اسلای (۵)

۸

مجموع کریدیت                                                ۲۱

 

جدول شماره ۷: مضامین سمستر دوم صنف سوم

 

نوع مضمون

دیپارتمنت/پوهنحی

مضامین پیش شرط

تعداد کریدیت

کد نمبر

مضمون

شماره

تخصصی

مدیریت توسعه

 

۳

PA۶۶۰

مدیریت منازعات سازمانی

۱

تخصصی

پالیسی عامه

پالیسی سازی (۱)

۲

PA۶۱۰

اساسات پالیسی سازی (۲)

۲

تخصصی

اداره عامه

محاسبه دولتی و اقتصاد عامه

۳

PA۶۲۰

مدیریت تدارکات عمومی

۳

اساسی

اداره عامه

ادارمه عامه

۳

PA ۶۸۰

حکومتداری خوب

۴

تخصصی

پالیسی عامه

مبانی اداره و مدیریت – منابع بشری ۱

۳

PA۶۴۰

مدیریت رفتار سازمانی

۵

تخصصی

مدیریت توسعه

مبادی اداره و مدیریت

۳

PA۶۵۰

مدیریت توسعه سازمانی

۶

تخصصی

مدیریت توسعه

فساد اداری

۲

PA۶۷۰

اخلاقیات اداری

۷

عمومی

شرعیات

ثقافت اسلامی

۱

IS۱-۶

ثقافت اسلامی (۶)

۸

مجموع کریدیت                                                 ۲۰

 

جدول شماره ۸: مضامین سمستر اول صنف چهارم

 

نوع مضمون

دیپارتمنت/پوهنحی

مضامین پیش شرط

تعداد کریدیت

کد نمبر

مضمون

شماره

تخصصی

اداره عامه

اداره عامه – حقوق اداری

۳

PA۷۱۰

ریفورم اداری

۱

تخصصی

اداره عامه

احصائیه

۳

PA۷۲۰

روش تحقیق

۲

تخصصی

پالیسی عامه

رفتار سازمانی – مدیریت سازمانی

۳

PA۷۳۰

اصول و موازین رهبری

۳

تخصصی

پالیسی عامه

پالیسی سازی – مبانی مدیریت

۳

PA۷۴۰

مدیریت و پالیسی سازی محیط زیست و منابع طبیعی

۴

تخصصی

اداره عامه/مدیریت توسعه

پالیسی سازی - سازمان های بین الملل

۳

PA۷۵۰

توسعه پایدار بین الملل

۵

تخصصی

اداره عامه

مبانی مدیریت – مدیریت  منابع طبیعی

۲

PA۷۶۰

مدیریت معادن

۶

عمومی

شرعیات

ثقافت اسلامی (۶)

۱

IS۱-۷

ثقافت اسلامی (۷)

۷

  مجموع کریدیت                                          ۱۸      

 

جدول شماره ۹: مضامین سمستر دوم صنف چهارم

 

نوع مضمون

دیپارتمنت/پوهنحی

مضامین پیش شرط

تعداد کریدیت

کد نمبر

مضمون

شماره

تخصصی

پالیسی عامه

اداره عامه

۳

PA۸۴۰

مدیریت پروژه

۱

کار عملی

اداره عامه

روش تحقیق

۶

PA ۸۵۰

مونوگراف

۲

کار عملی

پالیسی عامه

همه مضامین تئوریکی

۶

PA۸۱۰

انترنشیپ/ستاژ کار عملی

۳

اختیاری

مدیریت توسعه

روش تحقیق

۲

PA۸۲۰

پروپوزل نویسی

۴

عمومی

شرعیات

ثقافت اسلامی (۷)

۱

IS۱-۸

ثقافت اسلامی (۸)

۵

  مجموع کریدیت                                              ۱۸     

گالری رسانه

محوطه پوهنتون کابل در فصل بهار

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

محفل نظر خواهی در مورد نصاب برنامه ماستری جدید التاسیس در پوهنځی علوم اجتماعی برگزار گردید

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا