درباره پوهنځی

در ماه اپریل سال ۲۰۱۳، پوهنځی محیط زیست (که قبلا بنام پوهنځی علوم محیط زیست مسمی ګردیده بود) برای اماده کردن متخصصین که توانایی مدیریت چالش های محیط زیستی، منابع طبیعی و حوادث که افغانستان با ان رو به رو است، را داشته باشد. پوهنځی محیط زیست به اساس نیازمندی های مارکیت، جامعه و اکادمیک به طور آزادانه تاسیس ګردید. پوهنځی محیط زیست جاګزین دیپارتمنت حفاظت محیط زیست و مدیریت حوادث که در چوکات پوهنځی زمین شناسی فعالیت مینمودند، ګردید. پوهنځی محیط زیست دارای سه دیپارتمنت است که عبارتند از: دیپارتمنت علوم محیط زیست، دیپارتمنت مدیریت منابع طبیعی، و دیپارتمنت مدیریت حوادث. در سال ۲۰۱۳ وزارت تحصیلات عالی هر سه این دیپارتمنت ها را منحیث یک پوهنځی به درجه برنامه لسانس تائید نمود.

پوهنځی محیط زیست پوهنتون کابل اولین برنامه به درجه لسانس در پوهنتون های دولتی افغانستان محسوب میګردد، که در سال ۲۰۱۳ تاسیس ګردید. پوهنځی محیط زیست دارای سه برنامه علمی است که به درجه لسانس فارغان را تقدیم می نماید، برنامه های آن عبارتند از: علوم محیط زیست، مدیریت منابع طبیعی و مدیریت حوادث. برنامه محیط زیست ملل متحد یک برنامه ارزیابی نصاب تحصیلی و پيداګوژی ان را به راه انداخت تا همکاری بین نهادهای محیط زیستی و پوهنتون ها ایجاد ګردد. در سال ۲۰۱۵ م پوهنځی محیط زیست با برنامه محیط زیست ملل متحد یک پیمان همکاری را پيوست تا نصاب تحصیلی آن پوهنځی را به اساس نیازهای سکتور محیط زیست افغانستان و معیارهای بین المللی بازنګری نماید. به اساس همین همکاری بود که برنامه محیط زیست بین الملل و پوهنځی محیط زیست با پوهنتون مونتانا واقع ایالات متحده امریکا همکاری را ایجاد نمود. پوهنتون مونتانا واقع ایالات متحده امریکا منحیث یک همکار نزدیک و کارا که تجربه کافی در سکتورهای حوادث و افات محیط زیستی، توسعه پایدار کوهها، منابع آب و تغیرات اقلیمی در اسیای جنوبی دارد، واقع ګردید.

گالری رسانه

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا

سخنرانی محترم لطف‎ الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نمایشگاه هنری سمستر بهاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل

کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان مطالعه و مدیریت آب های افغانستان به پیشواز افتتاح بند کمال خان

آغاز کمپاین نهال‌شانی در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل