تاریخچه پوهنځی

پيوست باانكشاف وتوسعۀ موسسات تحصيلات عالي دركشور، پوهنځي زمين شناسي باادغام ديپارتمنت جغرافيه از پوهنځی ادبيات وعلوم بشري وديپارتمنت هاي متيورولوژي وجيولوجي ازپوهنځي علوم (ساینس) درحمل سال 1359 تاسيس شد.پیوست آن در سال 1361 دیپارتمنت دیگری بنام هایدرولوژی به این پوهنځي افزوده شد که درسال 1375 نسبت کمبود اعضا کادر علمی با دیپارتمنت متیورولوژی یکجا شد وبنام دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی درچوکات پوهنځي زمین شناسی به فعالیت خویش آغاز نمودند . درسال 1387 دیپارتمنت حفاظت محیط زیست واداره حوادث درچوکات این پوهنځي ایجاد ودراخیرسال 1391 به پوهنځي محیط زیست ارتقأ نمود.

دیپارتمنت جغرافیه که در سال 1330 با شعبه تاریخ یکجا در پوهنځي ادبیات درچوکات پوهنتون تاسیس گردید سپس بادرنظرداشت انکشاف علم جغرافیه در جهان توسعه امور معارف وامور مربوط به تحقیقات جغرافیائی در کشور ضرورت توسعه جغرافیه مانند دیگر بخشها علوم احساس شد به همین اساس دیپارتمنت جغرافیه در سال 1354 از دیپارتمنت تاریخ جداشد و بحیث یک دیپارتمنت جداگانه بوجود آمد. در سال 1359 دیپارتمنت جغرافیه در اثر نزدیکی باعلوم ساینس از چوکات پوهنځي ادبیات مجزا و یکجا با دیپارتمنت های جیولوجی ومتیورولوژی پوهنځي جداگانه ئی را بنام پوهنځي زمین شناسی تشکیل دادند . هدف از دیپارتمنت جغرافیه تربیه جغرافیه دانان کشور در قالب استادان جغرافیه مکاتب ودر سالهای  بعدی نیاز بیشتربه محققان جغرافیه و تحقیق رشته جغرافیه برای وزارت ها و نهاد های سکتوری می باشد.

جغرافیه در مجموع همه پدیده ها طبیعی روی زمین را با مشخصات آن بصورت جداگانه زیر عناوین مختلف جغرافیائی قرار میدهند . در بخش جغرافیای فزیکی اقلیم شناسی و جیومورفولوجی اولتر از همه جلب نظر می نماید زیرا مطالعه اقلیم و ساختمان های سطح زمین با حیات بشری ارتباط مستقیم دارد. اقلیم یکی از موضوعات برجسته جغرافیه بوده که محور تمام فعالیت های بشری و کلتوری را تشکیل داده است. در اوایل توامیت با پوهنتون نبراسکا ایالت متحده امریکا داشتند که باگذشت زمان درسال 1359 با تغیرات در نصاب تحصیلی شان توامیت این دیپارتمنت با کشور آلمان عقد گردید. که بعد از یک وقفه تاالحال ادامه دارد.

دیپارتمنت جیولوجی درسال 1334 بمنظور تربیه فیلد جیولوجستان بکمک متخصصین افغانی وآلمانی منحیث اولین رشته دربخش جیولوجی ومعدن افغانستان ایجاد گردیده که همیشه از همکاریهای علمی وتخنیکی انستیتوت جیولوجی بن کشور آلمان برخودار میباشد. بعداً مطابق ایجابات وقت و زمان، نظر به پلان و توسعه پوهنتون کابل و همچنان اختصاصی ساختن ساحه های مختلف اکادمیک درسال 1359 پوهنځي زمین شناسی ایجاد گردید که دیپارتمنت جیولوجی فعالیت بعدی خویش را در چوکات پوهنځي زمین شناسی پوهنتون کابل تافعلاً ادامه داده است.

دیپاتمنت متیورولوژی سال 1342 تاسیس و در سال 1359 در چوکات پوهنځي زمین شناسی از پوهنځي ساینس پوهنتون کابل انتقال یافت ، پیوست با آن در سال 1361 دیپارتمنت دیگری بنام هایدرولوژی به این پوهنځي افزوده شد که درسال 1375 نسبت کمبود اعضا کادر علمی با دیپارتمنت متیورولوژی یکجا شد وبنام دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی درچوکات پوهنځي زمین شناسی به فعالیت خویش آغاز نمود ند ، در طول سالهای فعالیت اکادمیک خویش هواشناسان و آب شناسان را برای شعبات مختلف اقتصاد ملی کشور تربیه نموده است. که البته یکی از اهداف اساسی و علمی دیپارتمنت هایدرومتیورلوژی تربيه هواشناسان وآب شناسان دررشته هاي هايدرولوجي ومتيورولوجي میباشد.

گالری رسانه

محوطه پوهنتون کابل در فصل بهار

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

آلبوم تصاویر کنفرانس ملی تقویت تحصیلات عالی در پوهنتون کابل

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

محفل نظر خواهی در مورد نصاب برنامه ماستری جدید التاسیس در پوهنځی علوم اجتماعی برگزار گردید

نمایشگاه پوسترهای تحقیقاتی پوهنځی زراعت پوهنتون کابل برگزار گردید

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا

سخنرانی محترم لطف‎ الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نمایشگاه هنری سمستر بهاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل