مرکز منابع آنلاین کتابخانه مرکزی پوهنتون کابل

هدف از ایجاد مرکز منابع آنلاین تحکیم روابط علمی و مسلکی فی مابین کتابخانه مرکزی پوهنتون کابل وکتابخانه های جهان میباشد. همچنان ایجاد امکانات بهتر انترنت غرض تسهیلات بیشتر در زمینه تحقیق و پژوهش مراجعین، فراهم آوری زمینه تحقیق و پژوهش از طریق دیتابیس های آنلاین جهت سهولت مراجعین، دیجیتل نمودن منابع کتابخانه بخاطر جلوگیری از سرقت ادبی و همچنان جهت تسهیلات برای مراجعین که بتوانند منابع مورد ضرورت خویش را به طور سریع بدست آورند. تهیه و تدارک تعداد(35) پایه کمپیوتر جهت تحقیق و پژوهش مراجعین از طریق مرکز منابع آنلاین، تهیه و تدارک ماشین فوتوکاپی و پرنتر جهت چاپ و کاپی مواد مورد ضرورت مراجعین که بتوانند مواد تحقیقاتی خویشرا طور رایگان بدست آورند.  تهیه و تدارک انتی وایروس جهت فعال نگهداشتن و ضایع نشدن کمپیوتر ها مد نظر گرفته شده است.

همچنان هدف از ایجاد سیستم امنیتی کتابخانه(نصب دروازه و کمره های امنیتی در محلات تعیین شده) جلوگیری از سرقت منابع علمی کتابخانه میباشد. همچنان ورود منابع کتابخانه به سافت ویر آنلاین کوها جهت سهولت مراجعین و اطلاع رسانی به آنها، توسعه و انکشاف کتابخانه جهت نظم و دسپلین و گنجایش تعداد روز افزون مراجعین، تهیه و جمع آوری منابع جدید آموزشی جهت خدمات کتابخانه یی به مراجعین، تهیه و تدارک لوحه بزرگ کتابخانه جهت نظم بهتر، احیای مجدد سیستم تهویه و تسخین کتابخانه جهت سهولت مراجعین، توزیع و تسلیمی کتب به طور الکترونیکی از طریق سافت ویر کوه ها جهت پیشرفت کارهای یومیه کتابخانه، تهیه و تدارک تعداد 180 پایه چوکی جهت حل مشکلات مطالعه کننده گان و مراجعین کتابخانه، اعزام کارمندان کتابخانه به بورسهای تحصیلی و همچنان تدویر ورکشاپها و سمینار ها جهت ارتقای ظرفیت ایشان مد نظر گرفته شده و همچنان تدارک یک پایه میز توزیع جهت سهولت بیشتر مراجعین و تنظیم کارت های توزیع کتب برای ایشان، عوض نمودن الماری های دروازه دخولی کتابخانه جهت جابجایی بکس و دستکول های مراجعین هم تنظیم گردیده است.

 

گالری رسانه

Pictures album of the courtyard of Kabul University after a gentle and beautiful rain

Academic and research conference entitled "Study and Management of Afghanistan Water" to welcome the opening of Kamal Khan Dam

The National Seedlings Campaign at Kabul University Campus

Inauguration of the new building of Faculty of Public Policy and Mathematics of Kabul University

The Sympathy Video of the Silk Road Universities Students with their Friends at Kabul University