شرايط ومقررات استفاده ازكتابخانه مركزي:

توزيع كتب و استفاده ازكتابخانه مركزي بر اساس معيارها تحت مقررات خاص صورت ميگيرد:

  1. اخذ نمودن كارت عضويت كتابخانه.
  2. مراجعين بايد حين دخول دركتابخانه مركزي كارت عضويت ويا كارت هويت را با خود داشته باشند.
  3. آوردن اسلحه ناريه وجاريه، بكس دستي، بيك وامثال اينها به داخل صالونهاي مطالعه جداً ممنوع ميباشد.
  4. حين ورود به كتابخانه موبايل بايد خاموش( سایلنت) گردد.
  5. مراعات نمودن نظافت و نظم دسپلين كتابخانه وظيفه هريك از مراجعين ميباشد.
  6. سگرت كشيدن، خوردن و نوشيدن در داخل كتابخانه ممنوع است.
  7. مراعات نمودن قوانين و مقررات كتابخانه وظيفه هر يك از منسوبين و مراجعين كتابخانه ميباشد.
  8. ساعات كاري كتابخانه طورتنظيم گرديده است كه در شش ماه اول سال كتابخانه همه روزه از ساعت 8 صبح الي ساعت 6 عصر  و درشش ماه دوم سال از ساعت 30/8 صبح الي ساعت 30/5 عصر به روي مراجعين باز مي باشد.
  9. به كارمندان درمقابل وقت اضافي حقوق پرداخته ميشود.

قابل يادآوريست، كتابخانه مركزي پوهنتون كابل قبلاً داراي شعبات سمعي وبصري ونسخ خطي بوده كه در اثر جنگهاي متمادي منابع آن كاملاً از بين رفته است.

كتابخانه درصدد است تا اين شعبه را فعال بسازد و امكان استفاده از منابع غيرچاپي مانند سي دي، دي وي دي، كست، فلم وامثال آن براي مراجعين كتابخانه فراهم گردد.

علاوه برآن آمريت كتابخانه مركزي درنظردارد به مرور زمان و ورود تعداد بيشتر كتب به كتابخانه اقدام به منتقل نمودن نسخه هاي بيشتر كتابها از بخش توزيع به بخش جداگانه به نام ريزرو نمايد يعني يك بخشي را به نام شعبه ريزرو ايجاد نمايد كه بر اين اساس مي توان نسخه هاي بيشتري ازيك عنوان كتاب كه در شعبه توزيع وجود دارد درشعبه ريزرو قرار داده شود. اين مجموعه شامل منابع درسي، منابع الكترونيكي، نسخه هايي از دستنامه هاي شخصي وآثار محصلين ميشود. اكثر منابع ريزرو براي مدت كوتاهي به امانت داده ميشود و برخي ديگر از اين منابع تنها براي استفاده دركتابخانه ميباشد.

گالری رسانه

Pictures album of the courtyard of Kabul University after a gentle and beautiful rain

Academic and research conference entitled "Study and Management of Afghanistan Water" to welcome the opening of Kamal Khan Dam

The National Seedlings Campaign at Kabul University Campus

Inauguration of the new building of Faculty of Public Policy and Mathematics of Kabul University

The Sympathy Video of the Silk Road Universities Students with their Friends at Kabul University