به ویب سایت پوهنتون كابل خوش آمديد

پوهنتون كابل بزرگترين و قديميترين موسسه تحصيلات عالي در افغانستان ميباشد. اين پوهنتون در طول تاريخ خود از سال 1932م به اين طرف نه تنها زمينۀ تحصيل را براي تعداد عظيمي از افغانها مساعد نموده ، بلكه با جلب نمودن توجه محصلين از كشور هاي منطقه شهرت به سزاي در منطقه كسب نموده است. پوهنتون كابل از يك فرهنگ غني ، قدامت ، برتري اكادميك برخوردار بود كه در اثر چند دهه جنگ و بي ثباتي هاي داخلي در افغانستان ويران گرديد.

هدف ما اين است كه پوهنتون كابل به يك نهاد علمي شناخته شدۀ بين المللي تبديل گردد كه در آن زمينه هاي آموزش و پژوهش هاي علمي مساعد باشد.همچنان اين نهاد علمي در برگيرنده جمعي (گروهي) از افراد ورزيده يي باشد كه در تطبيق و نظارت مسايل علمي همكار و همدست باشند. سپس ميتوان گفت كه پوهنتون كابل مركزي براي عملي نمودن خلاقیت توسط  افراد خلاق باقی بماند.

  ماموريت :

ماموريت ما اين است كه جوانان افغان اعم از ذكور واناث را قادر بسازیم تا  از اندوخته های علمی جهان به مفاد اقتصادی ، فرهنگي و تاريخي افغانستان استفاده كنند تا در زمينۀ كسب دانش جديد با پابنديي به ارزش هاي اسلامي واصول ديموكراتيك كه در قانون اساسي افغانستان وجود دارد، كوشا باشند.

هدف پوهنتون كابل ،انجام دادن اهداف ذيل است: ساختن نسلي از افغانهاي شايسته و آگاه در زمينه ميراث اسلامي و فرهنگي ملت شان.

  • حفظ هويت اجتماع افغان و ارزش هاي معنوي و اجتماعي آن.
  • تاسيس ، گسترش نگهداري برتري در برنامه هاي دوره ليسانس و بالاتر از آن
  • برقراركردن ، انكشاف دادن وعملي كردن تدريس ، تحقيق و پژوهش.
  • ايفاي نقش مفيد در زمينۀ انكشاف علمي، اجتماعي و جوانب اقتصادي جامعه افغانی منحيث بخشي از جامعه جهاني.
  • برقرار ساختن و نگهداري ارتباطات نزديك با پوهنتون هاي بين المللي و موسسات در زمينۀ هاي  علمي و تحقيقي .

بیشتر

اعلانات

بیشتر